اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 38801461
نام و نام خانوادگی : فرزاد خيرمند
عنوان پایان نامه : بررسی کلونیزاسیون هلیکوباکتر پیلوری در مری بیماران با مری بارت در بیمارستان شریعتی استان اصفهان در سال 1394
رشته تحصیلی : پزشكي
مقطع تحصیلی :
استاد راهنما : كامران دولتشاهي
استاد مشاور : رحمت اله رفيعي
چکیده : مقدمه: ارتباط بین هلیکوباکتر پیلوری و بیماری¬های مری هنوز نامشخص مانده است. مطالعات کمی کلونیزاسیون هلیکوباکتر پیلوری در مخاط مری را مورد بررسی قرار داده¬اند. هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی کلونیزاسیون هلیکوباکتر پیلوری در مری بیماران با مری بارت در بیمارستان شریعتی استان اصفهان انجام گردید. روش اجرا: تحقیق حاضر یک مطالعه مورد-شاهدی است که طی سال 1394 در بیمارستان دکتر علی شریعتی اصفهان به انجام رسید. تعداد نمونه¬ها 40 نفر در هر گروه (بارت و نرمال) بودند. یافته¬ها و نتایج: نتایج نشان داد میانگین سن کل بیماران مورد مطالعه 75/15 ± 12/49 سال می-باشد و از این تعداد، 55 درصد مرد و 45 درصد زن هستند. در گروه شاهد، 7 نفر (5/17 درصد) و در گروه مورد، 15 نفر (5/37 درصد)، مبتلا به هلیکوباکتر پیلوری مثبت هستند. رابطه¬ی معنی¬داری بین دو گروه مورد و شاهد از نظر هلیکوباکتر پیلوری وجود دارد (P<0.05)، ولی رابطه¬ی معنی¬داری بین دو گروه از نظر سن و جنس وجود ندارد. اختلاف میانگین سن کلی بیماران و بیماران زن در دو گروه معنی¬دار نیست و فقط اختلاف میانگین سن بیماران مرد در دو گروه مورد و شاهد معنی¬دار می¬باشد (P<0.01). بحث و نتیجه¬گیری: توصیه می¬شود با توجه به نتایج به دست آمده که نشان داد بین هلیکوباکتر پیلوری و مری بارت رابطه معنی¬دار وجود دارد و مردان که نسبت به زنان احتمال ابتلای بالاتری به مری بارت و هلیکوباکتر پیلوری دارند، به منظور پیشگیری از مری بارت این عوامل به عنوان عوامل خطر، بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
کلمات کلیدی : هلیکوباکتر پیلوری , کلونیزاسیون , مری بارت
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Evaluation of esophageal Helicobacter pylori colonization in patients with Barrett’s esophagus in Isfahan Shariati hospital in 1394
Abstract : Introduction: The relationship between Helicobacter pylori and esophageal diseases remains unclear. The little studies carried out in regard of the Helicobacter pylori colonization in the esophagus. Purpose: the present study was conducted to investigate esophageal Helicobacter pylori colonization in patients with Barrett’s esophagus in Isfahan Shariati hospital. Methods: The present study was a case-control study done at Shariati hospital in Isfahan during 1394. The number of samples was 40 in each group (Barrett's group and normal group). Results: The results showed that the mean age of the patients was 49.12 ± 15.75 years old, of which 55% were male and 45% were female. In the control group, 7 people (17.5%) and in the case group, 15 people (37.5%) Helicobacter pylori were positive. There is a significant relationship between case and control groups in terms of helicobacter pylori (P <0.05), but there is no significant relationship in terms of age and sex between two groups. The mean difference of age between the total patients and female patients in two groups is not significant and only the mean difference of age in male patients is significant in both groups (P <0.01). Discussion and conclusion: It is recommended, according to the results that, there is a significant relationship between Helicobacter pylori and Barrett’s esophagus, and men who have a higher risk of developing Barrett’s esophagus and Helicobacter pylori, in order to prevent from Barrett’s esophagus, these factors are considered as risk factors.
Keywords : Helicobacter pylori, Colonization, Barrett's esophagus
Download Abstract File