اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 38801646
نام و نام خانوادگی : مريم زارعي
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط اندازه دور گردن با شاخص های سندرم متابولیک در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شریعتی –اصفهان در سال 96-1395
رشته تحصیلی : پزشكي
مقطع تحصیلی :
استاد راهنما : احمد سبحاني
استاد مشاور :
چکیده : مقدمه: سندرم متابولیک (سندرم مقاومت به انسولین) شامل مجموعه¬ای از اختلالات متابولیک است که بیمار را در معرض بیماری های عروق کرونر (CVD) و دیابت قندی (D.M) قرار می¬دهد. اهداف: هدف این پژوهش استفاده از اندازه دور گردن به عنوان یک معیار غربالگری برای تشخیص سندرم متابولیک است. روش اجرای تحقیق: این مطالعه یک پژوهش توصیفی – تحلیلی و مقطعی است که روش گردآوری داده ها به صورت اندازه گیری دور کمر، دور گردن و فشار خون با ابزارهای مناسب (متر مدرج، کاف فشارسنج و وزنه) و جمع آوری اطلاعات مربوط به قند خون ناشتا تری گلیسرید که توسط آزمایشگاه اعلام شده بود یا مصرف داروهای مرتبط با بیماری های تحت مطالعه (پرفشاری خون، قند خون بالا، چربی خون بالا) بر روی 224 نفر از بیماران بستری در بخش قلب و داخلی بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان در سال 96-1395 انجام شد. یافته ها: از بین 224 فرد شرکت کننده در این مطالعه 134 نفر (59¬%) مبتلا به سندرم متابولیک و 90 نفر (40¬%) فرد سالم بوده است. که نتایج به دست آمده نشان داد که بین اندازه دور گردن به BMI و اندازه دور کمر ارتباط معنادار وجود دارد (016/0(P =. ولی بین اندازه دور گردن با FBS فشار خون بالا و تری گلیسیرید ارتباط معنادار مشاهده نشد (05/0 (P >. بین BMI، دور کمر و قد بیماران مبتلا به سندرم متابولیک با FBS، فشار خون و تری گلیسیرید بالا ارتباط وجود دارد (05/0(P <. بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که بین میانگین دور گردن در گروه بیماران مبتلا به سندرم متابولیک با افراد سالم اختلاف وجود دارد و اندازه دور گردن در گروه بیماران مبتلا به سندرم متابولیک بیشتر از افراد سالم بوده است ولی این اختلاف معنادار نبوده است. بنابراین دور گردن به عنوان یک معیار غربالگری مناسب برای تشخیص سندرم متابولیک نمی باشد.
کلمات کلیدی : سندرم متابولیک, دور گردن, قند خون ناشتا
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : The relationship between neck circumferences with features of metabolic syndrome in patients referring to doctor Ali Shariati Hospital in Isfahan in 2016-17
Abstract : Background: Metabolic syndrome in cludes a series of metabolic disorders that cause the patient to be exposed to CVD and D.M. Purpose: The purpose of this study is to use of round neck size as a screening criterion to diagnose of metabolic syndrome. Methods: This study is an analytical and cross- sectional descriptive study that data collection was done as a measurement of waist circumfe rence round neck and blood pressure with appropriate tools and collection of informations about FBS an TG that was announced by the laboratory or using of drugs associated with under study diseases (HTN – D.M – HLP) an 224 patients hospitalzed in the heart and internal wards of Dr. Shariati hospital in 1395-96. Results: This study shows that is a difference between the mean of neck circumference in the group of patients with metabolic syndrome an healthy subjects and the neck size in metabolic syndrome patients group was more than healthy ones but this difference was not significant and also the results of this study showed that there is a significant relation ship between the neck round size and BMI and waist circumference size but there is no significant relations ship between neck size with FBS, HTN and T.G and there is a significant relation ship between BMI waist circumference and height of patients with metabolic syndrome with increase in FBS, B.P and TG. Conclusion: This study shows that there is a difference between the mean of round about in the group of patients with metabolic syndrome the circu rate in the group of patients with metabolic syndrome was higher than healthy subjects, but this difference was not significant. Therefore, circumference is not an appropriate benchmark for the diagnosis of metabolic syndrome.
Keywords : Metabolic syndrome, Neck circumference, Fasting Blood Suger
Download Abstract File