اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 38902089
نام و نام خانوادگی : متينه ايليا
عنوان پایان نامه : بررسی میزان و علل لغو جراحی های برنامه ریزی شده در بیمارستان شریعتی اصفهان طی سال ۹۴-۹۵
رشته تحصیلی : پزشكي
مقطع تحصیلی :
استاد راهنما : عباسعلي نصراصفهاني
استاد مشاور :
چکیده : لغو شدن اعمال جراحی در بیمارستانها به دلایل مختلفی، مانند: آماده سازی نامناسب بیمار قبل از عمل جراحی، مشکلات بالینی بیمار، تاخیر در حضور تیم جراحی، تغییر در برنامهی درمانی بیمار، مشکلات مربوط به پذیرش بیمار، محدودیت زمان و اولویت اعمال جراحی اورژانسی رخ میدهد. چون لغو اعمال جراحی به رغم اهمیت مشکل، کوچک انگاشته میشود؛ این مطالعه گذشته نگر برای تعیین میزان و عوامل مرتبط در لغو جراحیهای انتخابی در روز جراحی، در بیمارستان آموزشی شریعتی اصفهان طرح ریزی شد تا با ارایه نتایج آن در کاهش موارد پیشگیری پذیر لغو اعمال جراحی و کاهش هزینهها و افزایش رضایت بیماران، مورد استفادهی جراحان، متخصصان بیهوشی، پرستاران و مسئولان بیمارستان قرار گیرد. مواد و روشها: این مطالعهی بنیادی - کاربردی از نوع مقطعی و گذشتهنگر بر روی اطلاعات تمام اعمال جراحی انجام شده طی سالهای ۱۳۹۴و ۱۳۹۵ در بیمارستان شریعتی اصفهان به انجام رسیده است. علاوه بر نوع عمل جراحی، اطلاعات مربوط به بخش بستری بیمار، سن بیمار، جنسیت بیمار و نهایتا علت لغو عمل جراحی بیمار نیز از اطلاعات واحد آمار گرفته شد و در چک لیست مربوط به مطالعه وارد گردید. سپس این اطلاعات طبق اهداف اختصاصی مطالعه دستهبندی شد و با نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: بیشترین فراوانی لغو شدن جراحیها مربوط به بخش جراحی عمومی (9/56 %) و سپس بخش ارولوژی (4/14 %) و کمترین لغو جراحی مربوط به بخش زنان (3/3 %) بود. بیشترین علت لغو شدن جراحی، علل خود بیمار (4/31 %) و سپس پزشک (2/21 %) و کمترین علت مربوط به بیمارستان بود (2/8 %). فراوانی علت لغو جراحی بر اساس جنس بیماران تفاوت معناداری نداشت. بیشترین علت لغو جراحی در بخش جراحی عمومی بیمار (4/26 %) و پزشک بود (3/25 %)؛ در بخش ارولوژی علت خود بیمار (3/52 %)، در بخش زنان علت بیهوشی (50%)، در بخش ارتوپدی علل متفرقه (9/35 %)، در بخش جراحی اعصاب بیمار (3/32 %) و پزشک بود (6/22 %) و در نهایت در سایر بخشها نیز بیمار (5/62 %) و بیهوشی بود (5/37 %) که این اختلاف از لحاظ آماری معنادار بود (P<0.001). نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن علل بیمار و جراح در لغو جراحی و اینکه بیشترین جراحیهای لغو شده نیز در سرویس جراحی عمومی بود، باید با استفاده از کار گروه های تخصصی، تغییرات لازم را در جهت کاهش موارد لغو ایجاد نمود و یا حتی در جلسات ماهانه مدیریتی در بیمارستان دلایل لغو را بررسی کرده تا موارد قابل اجتناب را به حداقل برسانند، تا علاوه بر حفظ منابع بیمارستان و بهینه نمودن وقت اتاق عمل، در کاهش اضطراب و نگرانی بیمارانی و خانواده آنها نیز موثر بود.
کلمات کلیدی : اعمال جراحی, لغو, بیمارستان
تاریخ دفاع : 1396/10/28
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Investigating the amount and causes of abandonment of surgery scheduled in Shariati Hospital in Isfahan during 1394-95
Abstract : Abstract Background: Abolition of surgical procedures in hospitals occurs for various reasons, such as: Pre-surgery patient's preparation, patient's clinical problems, delay in the presence of the surgical team, change in the patient's schedule, patient admission problems, time constraints and priority of the procedure Emergency surgery. Since the abolition of surgical procedures is considered small in spite of the importance of the problem, this retrospective study was designed to determine the extent and factors associated with the abolition of surgical procedures on the day of surgery in the Shariati Hospital of Isfahan to cancel it by presenting its results are used for cost reduction and patient satisfaction by surgeons, anesthesiologists, nurses and hospital officials. Methods: this cross-sectional and retrospective study was performed on all surgical data done in 1394 - 1395 in Isfahan Shariati Hospital. In addition to the type of surgery, information about the patient's hospitalization, patient's age, gender, and ultimately the reason for the abortion of the patient's surgery were also taken from the unit statistics and entered into the checklist for the study. Then, this information was classified according to the specific objectives of the study and analyzed by SPSS software version 20. Results: The highest frequency of surgical abolition was related to the general surgery department (56.9%), then the urology department (14.4%) and the least abolition of surgery was in the women's department (3.3%). The most common cause of surgical abandonment was causes of patient (31.4%), then physician (21.2%) and the least cause was hospital (8.2%). There was no significant difference in the frequency of surgical cancellation due to the gender of the patients. The most common cause of surgical abolition was in general surgery department, patient (26.4%) and physician (25.3%); in the urology department it was patient (52.3%), in the women's department, the cause of anesthesia (50%), in Orthopedic department causes were different causes (35.9%), in nerve surgery department patient (32.3%) and physician (22.6%), and finally in other parts, patients (62.5%) and anesthesia (5.37%). This difference was statistically significant (P <0.001). Conclusion: Due to the high causes of the patient and the surgeon to cancel the surgery, and that the most canceled surgeries were also in the general surgery department, they should use the work of the specialized teams to make the necessary changes to reduce the cases, or even In the monthly management sessions in the hospital, the reasons for canceling were minimized in order to minimize avoidable cases, in addition to maintaining hospital resources and optimizing the operating room time, it was also effective in reducing the anxiety and concern of patients and their families.
Keywords : Surgery, Cancellation, Hospital
Download Abstract File