اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 38902147
نام و نام خانوادگی : غزاله نوذري
عنوان پایان نامه : بررسی الگوی مرگ ناگهانی در متوفیان ارجاعی به پزشکی قانونی اصفهان در سال 1394-1393
رشته تحصیلی : پزشكي
مقطع تحصیلی :
استاد راهنما : فردين مرداني
استاد مشاور :
چکیده : چکیده بررسی الگوی مرگ ناگهانی در متوفیان ارجاعی به پزشکی قانونی اصفهان در سالهای 1394 و1393 مقدمه: مرگ ناگهانی قلبی واقعه ای ناخوشایند است که به علت تغییر شیوه زندگی میزان بروز آن در حال افزایش است. لذا شناخت علل و عوامل دخیل در آن می تواند در پیشگیری و کاهش وقوع آن موثر باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین الگوی مرگ ناگهانی در متوفیان ارجاعی به پزشکی قانونی اصفهان در سالهای 1394 و1393 انجام گرفت. مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی تحلیلی، پرونده متوفیان با علت مرگ ناگهانی قلبی که در طی سال های 1394 و 1395 به مرکز پزشکی قانونی اصفهان ارجاع شده اند مورد بررسی قرارگرفته و علل مرگ و ویزگی های دموگرافیک و بالینی بیماران از آنها استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: در این مطالعه 156 بیمار با فوت ناگهانی مورد مطالعه قرار گرفتند. میانگین سن بیماران مذکور،7/14±5/54 سال بود. 138 نفر (5/88 %) از فوت شدگان مرد و 18 نفر (5/11 %) زن بودند. علت مرگ ناگهانی در 117 مورد (75 %) گرفتگی عروق کرونر، در 18 مورد (5/11 %) آریتمی قلبی، در 4 مورد (6/2 %) پارگی آنوریسم ، در 10 مورد (4/6 %) تامپوناد قلبی و در 7 مورد سایر علل بود. نتیجه گیری: گرفتگی عروق کرونر شایع ترین علت مرگ ناگهانی در بیماران مورد مطالعه می باشد. از طرف دیگر عواملی مانند سن، زمان فوت و شغل در آن دخیل بودند که این مطلب بیانگر نقش شیوه زندگی در بروز مرگ ناگهانی می باشد. لذا لازم است بیمارانی که از نظر سن، شغل و دیگر فاکتورهای فردی و خانوادگی در معرض خطر مرگ و میر قرار دارند از نظر سلامت قلبی عروقی بویژه بیماری های عروق کرونر تحت مراقبت قرار گرفته و طبق یک برنامه غربالگری از نظر فاکتورهای مستعد کننده بیماری های قلبی مورد بررسی قرار گرفته و مراقبت های پزشکی لازم در مورد آنان صورت پذیرد.
کلمات کلیدی : مرگ ناگهانی, گرفتگی عروق کرونر, آریتمی
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : A Survey on the Pattern of Sudden Death in the Dead Referring to the Legal Medicine of Isfahan, during 2015-16
Abstract : Background: Sudden cardiac death is an unpleasant event that is rising due to lifestyle changes. Therefore, understanding the causes and factors involved in it can be effective in preventing and reducing its occurrence. Therefore, this study aimed to determine the pattern of sudden death in deceased referrals to the legal clinic of Isfahan during 2015-16 Material and methods: In a descriptive-analytic study, records of deaths due to sudden cardiac death referred to Isfahan forensic medicine center during the years 1394 and 1395 were investigated and the causes of death and demographic and clinical findings of patients were extracted and analyzed. An analysis was made. Results: In this study, 156 patients with sudden death were studied. The mean age of the patients was 54.5 ± 14.7 years. 138 (88.5%) of the dead were males and 18 (11.5%) were females. The cause of sudden death in 117 cases (75%) was coronary artery disease, in 18 cases (11.5%), cardiac arrhythmia, in 4 cases (2.6%), aneurysm rupture, in 10 cases (6.4%), tamponade and In 7 cases, there were other causes. Conclusion: Coronary artery disease is the most common cause of sudden death in the studied patients. On the other hand, factors such as age, death, and occupation were involved, which indicates the role of lifestyle in sudden death. Therefore, it is necessary that patients who are at risk for death in terms of age, occupation and other personal and familial factors are at risk for cardiovascular health, especially coronary artery disease, and according to a screening program for susceptible pathogens Cardiac examination and necessary medical care for them.
Keywords : Sudden death, coronary artery disease, arrhythmias
Download Abstract File