اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 38902181
نام و نام خانوادگی : وحيد كاظمي بره بي چاست
عنوان پایان نامه : بررسی فراوانی تکرار سنگ¬شکن برون اندامی در بیماران مراجعه¬کننده به سنگ¬شکن بیمارستان دکتر شریعتی اصفهان
رشته تحصیلی : پزشكي
مقطع تحصیلی :
استاد راهنما : محمد رجالي
استاد مشاور :
چکیده : مقدمه: شکستن سنگ برون اندامی یک روش مورد استفاده در درمان سنگ کلیه است ولی میزان موفقیت این روش و نیاز به تکرار عمل سنگ شکنی مورد بحث می باشد و به نظر می رسد عوامل فردی و ویژگی های سنگ، محل قرار گرفتن آن در موفقیت سنگ شکن دخالت داشته باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی تکرار سنگ شکن برون اندامی در بیماران مراجعه کننده به سنگ شکن بیمارستان دکتر شریعتی صورت گرفته است. هدف: بررسی عوامل فردی و ویژگی های سنگ، می توان تا حدودی در مورد علل تکرار عمل سنگ شکن اطلاعاتی بدست آورد تا با توجه به شیوع و اهمیت موضوع، در جهت رفع این علل گام هایی برداریم. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع مقطعی و با بررسی 108 بیمار تحت عمل شکستن سنگ به روش برون اندامی مورد مطالعه قرار گرفت. 6-3 هفته بعد از سنگ شکن، عاری شدن بیمار از سنگ و نیاز به تکرار عمل، برحسب ویژگی های فردی و خصوصیات سنگ کلیه مورد بررسی قرار گرفت. داد ها با استفاده از آزمون های توصیفی و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: 16 نفر (8/14¬%) از بیماران تحت مطالعه نیاز به تکرار سنگ شکنی داشتند. نیاز به تکرارسنگ شکنی برحسب اندازه سنگ و تعداد ضربه اختلاف معنی دار داشت. شانس نیاز به تکرار سنگ شکنی در سنگ های 10 میلی¬متر و بیشتر، 9/8 برابر سنگ های زیر 10 میلی متر بود(P=0.042). نتیجه گیری: با توجه به درصد قابل توجه نیاز به تکرار سنگ شکنی، لازم است مطالعات دیگری در زمینه عوامل موثر در خصوص عدم موفقیت سنگ شکنی به روش برون اندامی با در نظر گرفتن نوع دستگاه، سوابق قبلی سنگ شکن فرد و همچنین مقایسه ESWL با سایر روش های موجود انجام گیرد.
کلمات کلیدی : سنگ کلیه, سنگ شکن برون اندامی, ESWL
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Study of extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) frequency in patients referred to crusher of Dr. Shariati Hospital of Isfahan
Abstract : Background: Extracorporeal shock wave lithotripsy is a most common prosedure for treatment of kidney stone and in recent time it usually used for breaking and emiting of kidney stons. But there is contraversy in success rate of this method and seems individual factors and charactristics of stone are involved in nephrolithotomy. So this study was aimed to Evaluation of success rate of Percutaneous nephrolithotomy in Dr. Shariati hospital during 2015-16. Purpose: By studing the individual factors and charateristics of stone, it is possible to obtain some information about the causes of reoperation and, given the prevalence and importance of the subject, we will take steps to eliminate these causes. Material and Methods: This cross-sectional study was performed on 108 patients undergoing ultrasound fracture. The patients under Extracorporeal shock wave lithotripsy were sellected and stone free of patients vere evaluated in 3 to 6 weeks after ESWL and need to reoperation were studied based on individual factors and charactristics of stone. Results: 16(14.8%) need to reoperation ESWL. Need to reoperation was statisticaly significant based on the size of stone and number of bit to stone. Odds of need to reoparation in stone ≥ 10 mm was 8.9 compared wit size<10 mm (P=0.042) Conclusion: Considering the significant percentage of the need for repetition of crushing, it is necessary to study further the factors affecting the failure of extracurricular fracturing by considering the type of machine, the history of the individual crusher, and also comparing the ESWL with other methods.
Keywords : kidney stone Extracorporeal shock wave lithotripsy, ESWL
Download Abstract File