اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 38902867
نام و نام خانوادگی : راضيه ضيايي زردخشويي
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط سازگاری اجتماعی با تمایل به مصرف مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان
رشته تحصیلی : پزشكي
مقطع تحصیلی :
استاد راهنما : سيدمحسن حسيني پزوه
استاد مشاور : فريبا ارجمندي
چکیده : مقدمه: اعتیاد یک «بیمارى اجتماعی» است که عوارض جسمى و روانى دارد و شیوع مصرف آن در اکثر گروه های سنی به خصوص جوانان در حال افزایش است که شناخت عوامل تاثیر گذار در گرایش به مواد مخدر امری ضروری است. هدف: بنابراین هدف از این مطالعه بررسی ارتباط سازگاری اجتماعی با تمایل به مصرف مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه‌های اصفهان میباشد. مواد و روش: این مطالعه بر روی 310 دانشجو انجام گرفت پس از اخذ رضایت از دانشجویان و ثبت اطلاعات دموگرافیک، گرایش به مواد مخدر در آنها با پرسشنامه استاندارد وید-بوچر و سازگاری به وسیله پرسشنامه سازگاری بل ثبت شد. آزمونهای من ویتنی و ANOVA و همبستگی پیرسون جهت مقایسه داده ها استفاده شد. یافته ها: یافته های این مطالعه نشان داد که تمایل فردی به مواد مخدر در جنس مرد و دارای مقطع تحصیلی پایین بالا میباشد و همچنین تمایل محیطی با تمام سازگاری های رابطه مستقیم و معنادار دارد (سازگاری خانه (r= 0/156 و P=0/006)، سازگاری بهداشتی(r= 0/182 و P=0/001)، سازگاری اجتماعی(r= 0/215 و P<0/001)، سازگاری عاطفی(r= 0/172 و P=0/002)، سازگاری تحصیلی-شغلی (r= 0/209 و P<0/001) و سازگاری کل (r= 0/208 و P<0/001)) اما مشخص شد که تمایل فردی با هیچ یک از متغیرهای مورد مطالعه ارتباط ندارد (P>0/05) و همچنین مشخص شد که تمایل اجتماعی تنها با سازگاری اجتماعی رابطه مستقیم و معناداری دارد (r= 0/132 و P=0/02). نتیجه گیری: با توجه به بالا بودن گرایش در افراد با جنسیت مرد، سطح تحصیلی پایین، ناسازگاری خانوادگی و اجتماعی، باید در افراد با ریسک بالاتر در دانشگاه ها شناسایی شده و برای آنها کلاسهای افزایش آگاهی گذاشته و پیش از وقوع اعتیاد به مواد مخدر، سبب جلوگیری آن شد.
کلمات کلیدی : گرایش به مواد مخدر, دانشجو, سازگاری
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Evaluating the relationship between potential of substance abuse with social adjustment in the students of Isfahan universities
Abstract : Introduction: Addiction is a "social disease" that has physical and psychological complications and the prevalence is increasing in most age groups, especially young people, which is essential in identifying the factors influencing the tendency towards narcotics. Purpose: Therefore, the purpose of this study was to evaluates the relationship between potential of substance abuse with social adjustment in the students of Isfahan universities. Materials and Method: This study was conducted on 310 students. After obtaining students' satisfaction and recording demographic information, drug tendency was recorded with the standard Wade-Butcher questionnaire and nd compatibility was recorded by the Bell Adjustment Questionnaire. Mann-Whitney and ANOVA tests and Pearson correlation were used to compare the data. Results: The findings of this study showed that the individual tendency towards narcotic drugs is high in men with a low educational level and also there is a direct and significant relationship between the environmental tendency with all the adaptations of home compatibility (r = 0.16, P = 0/006), health adjustment (r = 0/182 and P = 0.001), social adjustment (r = 0.215 and p <0.001), emotional adjustment (r = 0.17, p = 0 / 002), educational-job compatibility (r = 0.209, P <0.001) and total adaptability (r = 0.208 and P <0.001) but it was found that individual tendency did not have significant correlation with any of the studied variables (P> 0.05). It was also found that social tendency had a direct and significant relationship with social adjustment (r = 0/132 and P = 0.02). Conclusion: Considering the high tendency in men with, low educational level, family and social incompatibility, they should be identified in higher-risk individuals at universities and given them awareness classes and prior to the occurrence of addiction
Keywords : drug tendency, student, adaptability
Download Abstract File