اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 38904185
نام و نام خانوادگی : حسنعلي ايران پور مباركه
عنوان پایان نامه : تأثیر ساختار سرمایه، محافظه کاری، و ساز و کارهای راهبری شرکتی برنوسان بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رشته تحصیلی : حسابداري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : رضا جامعي
استاد مشاور :
چکیده : در هر بازار مالي با توجه به گستردگي و عمق بازار، ابزارهاي متنوعي جهت سرمایه‌گذاری وجود دارد. يكي از موضوعات اساسي در اين بازار، سرمایه‌گذاری بر اساس ميزان بازده و نوسانات بازده دارایی‌هاست؛ زيرا سرمایه‌گذاران از نظر ریسک‌پذیری یا ریسک گریزی باهم متفاوت هستند. بنابراين، اين معيار يكي از دغدغه‌های سرمایه‌گذارانی است كه اقدام به معامله سهام می‌کنند يا زیرساخت‌های معاملاتي را مديريت می‌نمایند. از طرف ديگر ازجمله عوامل مؤثر بر ریسک سهام، ساختار سرمایه، محافظه‌کاری و سازوکارهای راهبری شرکتی است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین محافظه¬کاری، ساز و کار راهبری شرکتی و ساختار سرمایه با نوسانات بازده سهام شرکت¬های پذیرفته¬شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی است. به¬منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 145 شرکت از میان شرکت¬های پذیرفته¬شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های 1390 تا 1395 به روش نمونه¬گیری حذف سیستماتیک و در مجموع 870 سال-شرکت جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. جهت آزمون فرضیه¬های پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره و روش حداقل مربعات معمولی استفاده شد. نتايج نشان داد که بین محافظه¬کاری و نوسانات بازده سهام رابطه معناداری وجود ندارد. هم¬چنین نتایج نشان داد که بین استقلال هیئت¬مدیره و نوسانات بازده سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم¬چنین نتایج نشان داد که بین درصد مالکیت نهادی و نوسانات بازده سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم¬چنین نتایج نشان داد که بین ساختار سرمایه و نوسانات بازده سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
کلمات کلیدی : ساختار سرمایه ‏, محافظه‌کاری, سازوکارهای راهبری شرکتی, نوسانات بازده
تاریخ دفاع : 1397/12/16
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File