اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 38904250
نام و نام خانوادگی : اعظم زارعي ده نو
عنوان پایان نامه : اثربخشي معنادرماني گروهي بر سلامت روان و احساس تنهايي در زنان سالمند مقيم مركز مراقبت هاي روزانه
رشته تحصیلی : روانشناسي باليني
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : زهره رئيسي
استاد مشاور :
چکیده : هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش گروهی ¬معنا درمانی برکاهش سلامت روان، احساس تنهايي و افزایش معناي زندگي در زنان سالمند مقيم مرکز مراقبت هاي روزانه زن ساكن آسايشگاه خیریه كهريزك استان البرز در سال 1395بود. نمونه این پژوهش 40 نفر از زنان ساکن در آین آسایشگاه بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس به طور تصادفی ساده به دو گروه، آزمایش (20 نفره) و کنترل (20 نفره) تقسیم شدند. پس از تعیین گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیش¬آزمون، پرسشنامه سلامت عمومی احساس تنهايي ، آزمون معناي به تمامی افراد دو گروه داده شد. آن گاه گروه آزمایش طی 10 جلسه 90 دقیقه¬ای، تحت معنا درمانی به شیوه گروهیقرار گرفتند وبرای گروه گواه مداخله ی انجام نشد.پس از اتمام جلسات، پس-آزمون روی دوگروه آزمایش و کنترل اجرا گردید. برای تجزیه وتحلیل داده¬ها از تحلیل کواریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش فوق نشان داد که آموزش معنادرمانی به شیوه گروهی بر بهبود سلامت روان و بهبود معنای زندگی و کاهش احساس تنهایی زنان سالمند مقيم مرکز مراقبت هاي روزانه گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تاثیر داشته است.
کلمات کلیدی : کلید واژگان: معنا درمانی, سلامت روان,احساس تنهایی, معنای زندگی ,سالمندان.
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : The effectiveness of group Logotherapy group teaching onReducing mental health, loneliness and increasing the meaning of life in elderly women
Abstract : The present study aimed to evaluate the effectiveness of Logo therapy group teaching on Reducing mental health, loneliness and increasing the meaning of life in elderly women, women living in a nursing home day care center Hasheminejad Kahrizak was in 2016. The sample included 40 women who live in nursing homes selected sampling is dumped Then they were randomly divided into two groups, experimental (20 people) and control group (20 people). After determining the control and experimental groups at the pre-test step, mental health, loneliness and meaning of life were given to all patients in both groups. Then experimental group was then grouped into 90-minute sessions for 10 sessions, and the intervention group did not perform. At the end of all the training sessions both experimental and control group took the post-test. For data analysis MANCOVA were used. The results showed that the Logotherapy group teaching onReducing mental health, loneliness and increasing the meaning of life in elderly women,supportive psychotherapy group training had significantly increased life expectancy up to 99% and reduced the anxiety of patients in the experimental group compared with the elderly women, day care center in the experimental group compared with the control group
Keywords : Key words: Logotherapy, mental health, loneliness, meaning of life
Download Abstract File