اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 38906259
نام و نام خانوادگی : پيمان جهانبخش
عنوان پایان نامه : اثر الیاف بر خواص فیزیکی و مکانیکی بتن‌غلتکی متراکم
رشته تحصیلی : مهندسي عمران سازه
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيدحميد هاشمي
استاد مشاور : محسن ايزدي نيا
چکیده : چکیده : بتن غلتکی روسازی (RCCP) مخلوط سفت و نسبتا خشکی از سنگ‌دانه‌ها (با حداکثر اندازه 19 میلیمتر)، مواد سیمانی و آب که توسط دستگاه‌های متداول روسازی(فینیشر) پخش و پس از آن توسط غلتک ویبره‌ای کوبیده و متراکم می‌گردد. در سال‌های گذشته عوامل مختلف ازجمله، وجود منابع عظیم نفتی در ایران، عدم شناخت کافی از روسازی بتنی و همچنین تجربه بالای کادر اجرایی در روسازی‌های آسفالتی سبب بی‌توجهی به روسازی بتن غلتکی شده بود. در حال حاضر به دلايل متعدد لزوم استفاده از روسازي‌هاي بتني در سطح كشور به خوبي آشكار شده. علی‌رقم تمامی محاسن و نقاط قوت ذکر شده، وجود نقاط ضعف در بتن‌های غلتکی مانند عملکرد ضعیف آنها تحت تنش‌های خمشی و کششی که ناشی از ضعف عمومی بتن در این 2 پارامتر می‌باشد که همواره به عنوان یک چالش بزرگ برای سازندگان مطرح بوده است. یکی از مناسب‌ترین افزودنی‌هایی که میتواند در جهت کاهش معایب این نوع بتن مورد استفاده قرار گیرد، الیاف هستند. استفاده از انواع الیاف می‌تواند فواید فراوانی در جهت رفع نواقص موجود در این نوع بتن داشته باشد. در این مطالعه با افزودن 2 نوع الیاف پلی‌اولفین (الیاف ویژه بارچیپ و ماکروسنتیک فورتا) به ساختار نمونه‌ها و همچنین جایگزینی بخشی از سنگدانه‌ها با فیلر دور ریز کارخانه‌های سنگ شکن سعی در تهیه بتن غلتکی دارای خواص بهینه گردید. نمونه‌ها در 3 گروه و با درصد‌های مختلف الیاف ساخته و تاثیر الیاف بر عملکرد فشاری، خمشی، کششی، وزن مخصوص ودرصد جذب آب در آنها مورد بررسی قرار گرفت.
کلمات کلیدی : بتن غلتکی روسازی, الیاف پلی‌اولفین, فیلر دورریز, مقاومت فشاری, مقاومت خمشی, مقاومت کششی, درصد جذب آب, وزن مخصوص بتن تازه
تاریخ دفاع : 1397/10/26
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Effect of fibers on physical and mechanical properties of roller compacted concrete
Abstract : Roller compacted concrete pavements (RCCP) is a type of solid and semi-dry combination of aggregates (with the maximum size of 19 mm) that mixed with Cementious materials and water. After that it will be spread by special paver machines and then will be compacted by vibration roller. In the past years different factors such as existing big oil resources and low knowledge about roller compacted concrete (RCC) plus high experience of Executive teams lead to pay little attention to RCC pavements. Today because of different reasons the importance of using RCC become relevant in our country. In spite of all benefits and good points of using RCC, there are some weakness points such as low flexural and tensile strength that make a big challenge in the way of using them. One of the best additives that could be used in the RCC for strengthening its impairments are fibers. In this research we try to produce a kind of durable and high performance RCC by using Polyolefin fibers and replacing part of the aggregate with waste filler of crusher machines. Specimens produced in 3 discrete groups with different amount of fibers. Eventually the compressive, flexural and tensile strength and also water absorption plus unit weight of fresh concrete determined and compared with original samples.
Keywords : roller compacted concrete pavement, Polyolefin fibers, waste filler, compressive strength, flexural strength, tensile strength, water absorption, unit weight of fresh concrete
Download Abstract File