اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39002084
نام و نام خانوادگی : عاطفه زارعي
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل شغلی و محیطی موثر در بروز سرطان ریه در شهر اصفهان از سال 1387 تا سال 1397
رشته تحصیلی : پزشكي
مقطع تحصیلی :
استاد راهنما : محمود امين جواهري
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/13
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File