اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39002451
نام و نام خانوادگی : مريم شاكري
عنوان پایان نامه : بررسی کرایتریای sirsدر بیماران با تشخیص نهایی امبولی ریه در سال95_1394
رشته تحصیلی : پزشكي
مقطع تحصیلی :
استاد راهنما : فرشته فارغي
استاد مشاور :
چکیده : مقدمه:وجود کرایتریای سندروم پاسخ التهابی سیستمیک SIRSهمواره برابر با سپسیس نیست و باید تشخیص هایی غیر عفونی از جمله آمبولی ریه را در گوشه ذهن داشت.در این صورت با تشخیص زودرس و درمان اختصاصی آمبولی ریه می توان از میزان مورتالیتی و موربیدیتی این دسته از بیماران کاست. هدف:لذا این مطالعه با عنوان بررسی کرایتریای SIRSدر بیماران با تشخیص نهایی آمبولی در سال 1394-1395 طراحی و اجرا شده است. مواد و روش ها:این مطالعه کاربردی از نوع گذشته نگر بر روی 100 پرونده ی بیماران با تشخیص نهایی آمبولی ریوی موجود در بایگانی بیمارستان دکتر علی شریعتی اصفهان به انجام رسیده است .اطلاعات دموگرافیک و سوابق پزشکی بیماران از مندرجات پرونده ای آن ها استخراج و ثبت شد.همچنین پارامترهای مربوط به کرایتریای SIRSنیز از اطلاعات پرونده ای مربوط به اولین ویزیت بیمار در بخش اورژانس بیماران استخراج و نمره SIRSدر آن ها تعیین شد.نهایتا داده ها ی خام وارد نرم افراز SPSS ورژن 23 گردید و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها:100 بیمار 49%مرد و 51%زن با میانگین سنی 65/7+_16/6با تشخیص نهایی آمبولی ریه این مطالعه را به پایان رساندند .83%بیماران سن بالای 50 سال داشتند .درصد فراوانی هر یک از کریترایای SIRSدر بیماران مورد مطالعه شامل تب /هیپوترمی ،تاکی پنه،تاکی کاردی و لکوسیتوز /لکوپنی به ترتیب 22%،60%،71%،27%بود.نتایج نشان داد که 63%بیماران مورد مطالعه از نظر کرایتریای SIRSمثبت (نمره 2یا بیشتر)بودند.بیشترین همپوشانی کرایتریاها در افراد SIRSمثبت مربوط به وجود به وجود همزمان تاکی پنه و تاکی کاردی با 80/9%بود.بیماران SIRSمثبت و SIRSمنفی تفاوت معنادار آماری از نظر سن و جنس نداشتند ؛در حالی که از نظر درصدفراوانی هر یک از چهار کریتریای SIRSتفاوت معنادار آماری داشتند. نتیجه گیری:نهایتا این مطالعه نشان داد که بیش از نیمی ازبیماران با تشخیص نهایی آمبولی ریوی ،در اولین ویزیت اورژانس واجدمعیارهای SIRSبوذند که بیشترین همپوشانی مربوط به و جود همزمان تاکی پنه و تاکی کاردی در آن ها بود.لذا می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که در بیماران SIRSمثبت باید تشخیص آمبولی ریه را همواره در گوشه ذهن داشت.
کلمات کلیدی : سندروم پاسخ التهابی سیستمیک ,آمبولی ریه,تشخیص
تاریخ دفاع : 1397/09/19
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : evaluation of sirs criteria in pulmonary embolism patients in 1394-95
Abstract : Introduction:Critical Syndrome The systemic inflammatory response to SIRS is not always the same as sepsis And there should be non-infectious diagnoses, including pulmonary embolism in the corner.In this case, the mortality rate and morbidity of these patients can be counted with early detection and specific treatment of the pulmonary embolism. Target:Therefore, this study was designed to investigate SIRS cirrhosis in patients with ulcer diagnosis of embolism in 1394-1395. materials and methods:This retrospective case study was performed on 100 cases of patients with a diagnosis of pulmonary embolism in Dr. Ali Shariati Hospital in Isfahan..Demographic and medical records of patients were extracted from their records and recorded.Also, the parameters related to SIRS criteria were extracted from the case records of the first patient visit in the emergency department and the SIRS scores were determined.Finally, the raw data was entered into SPSS version 23 software and analyzed statistically. findings:The patient completed 49% of the men and 51% of the women with an average age of 6.6 ± 6.65 with the final diagnosis of pulmonary embolism.83% of patients were over the age of 50 years.The percentage of each of the SIRS criteria patients including fever / hypothermia, tachypnea, tachycardia and leukocytosis / leukopenia was 22%, 60%, 71%, and 27%, respectively.The results showed that 63% of patients were positive for SIRS (score 2 or higher).The highest overlapping of criteria in SIRS positive patients was related to the presence of tachypnea and tachycardia with 9.8%. SIRS positive and negative SIRS patients did not have a significant statistical difference in age and sex;However, in terms of percentage of each of the four criteria SIRS, there was a statistically significant difference. Conclusion: Finally, this study showed that more than half of the patients with the ultimate diagnosis of pulmonary embolism had their first emergency visit and SIRS abusers, which had the highest overlap between tachypnea and tachycardia. Therefore, it can be concluded.In patients with positive SIRS, the diagnosis of pulmonary embolism has always been in the corners of the mind.
Keywords : Systemic Inflammatory Response Syndrome, Pulmonary embolism, Diagnosis
Download Abstract File