اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39002469
نام و نام خانوادگی : ليلا پورمنددهكردي
عنوان پایان نامه : مقایسه کیفیت زندگی و سبک زندگی بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین در شهر اصفهان
رشته تحصیلی : پزشكي
مقطع تحصیلی :
استاد راهنما : فريبا ارجمندي
استاد مشاور :
چکیده : مقدمه: پایبندی به ترک اعتیاد امری مهم در درمان اعتیاد میباشد که وابسته به عوامل مختلفی می باشد که از جمله این عوامل کیفیت زندگی و سبک زندگی بیماران پس از ترک می باشد به گونه ایی که کاهش کیفیت زندگی ممکن است با عدم پایبندی به ترک همراه باشد. هدف: بنابراین هدف از این مطالعه مقایسه کیفیت زندگی و سبک زندگی بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین می باشد. مواد و روش: این مطالعه بر روی 240 معتاد به مواد مخدر انجام گرفت. پس از کسب رضایت از بیماران و ثبت اطلاعات دموگرافیک، بیماران به صورت تصادفی تحت درمان متادون و بوپرنورفین قرار گرفتند و کیفیت زندگی و سبک زندگی از طریق پرسشنامه ی کیفیت زندگی و سبک زندگی در افراد تعیین گردید. جهت مقایسه داده ها از آزمون های کای اسکویر و من ویتنی استفاده شد. یافته ها: میانگین و انحراف معیار کیفیت زندگی کل (02/38 در مقابل 1/30) و تمام زیر مقیاس های آن که شامل سلامت جسمی، سلامت روان، رابطه اجتماعی و سلامت محیط می باشد در بیماران تحت درمان با بوپرنورفین به صورت معناداری بیشتر از بیمارات تحت درمان نگه دارنده متادون بود (P<0.05). همچنین میانگین و انحراف معیار سبک زندگی کل (53/111 در مقابل 2/103) و تمام زیر مقیاس های آن (به جز پیشگیری از بیماری‌ها و سلامت معنوی) در بیماران تحت درمان با بوپرنورفین به صورت معناداری بیشتر از بیمارات تحت درمان نگه دارنده متادون بود (P<0.05). نتیجه گیری: با توجه به شیوع بالای مصرف مواد مخدر و موثر بودن درمان نگه دارنده بوپرنورفین در افزایش بهبود کیفیت زندگی و سبک زندگی نسبت به متادون، پیشنهاد می شود برای تمام بیماران معتاد، درمان نگه دارنده بوپرنورفین تجویز شود
کلمات کلیدی : اعتیاد, بوپرنورفین, متادون, کیفیت زندگی, سبک زندگی
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File