اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39002734
نام و نام خانوادگی : الهام فرامرزي بابادي
عنوان پایان نامه : مقایسه سطح سرمی VitB12، آنتی بادی ضد فاکتور داخلی و ضد پاریتال سل در تشخیص آنمی پرنیشیوز در بیماران مبتلا به پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک مزمن در مراجعین به درمانگاه الزهرای شهر اصفهان
رشته تحصیلی : پزشكي
مقطع تحصیلی :
استاد راهنما : محمدرضا خسروي فارساني
استاد مشاور : الهام معظم سده
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File