اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39004301
نام و نام خانوادگی : شيما روستا
عنوان پایان نامه : برسی تنگناها و توانمندیهای گردشگری شهرستان فیروزآباد فارس
رشته تحصیلی : جغرافيا برنامه ريزي توريسم
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مهدي مومني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File