اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39004454
نام و نام خانوادگی : ازاده فرخي
عنوان پایان نامه : توسعه صنعت گردشگري استان گیلان با تأكيد بر برنامه ريزي حمل و نقل هوايي فرودگاه رشت
رشته تحصیلی : جغرافيا برنامه ريزي توريسم
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محسن سقائي
استاد مشاور : امير گندمكار
چکیده : رشد فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي در ايران، لزوم جا به جايي سريع مردم و کالاها و در نتيجه افزايش روز افزون تقاضا بخش حمل و نقل هوايي را يک ضرورت اجتناب ناپذير ساخته است.در حال حاضر باتوجه به اهمیت فرودگاه ها به عنوان بنادر هوایی ونقشی که در توسعه فعالیت های اقتصادی،صنعتی وگردشگری دارند بررسی تاثیر فعالیت های فوق بر تقاضای سفرهای هوایی ضروری به نظر می رسد. در راستای موضوع فوق که با هدف بررسی عملکرد فرودگاه رشت در پروازهای داخلی و تأثیری که پروازهای داخلی در توسعه فعالیت‌های گردشگری این شهر دارد، انجام گرفته در این تحقیق با کاربرد نرم افزار Spss , itsm و با استفاده از اطلاعات مربوط به ورود وخروج مسافران فرودگاه رشت طی سال های 1389-1394، تعداد گردشگر وارد شده به استان طی سال های فوق و رتبه بندی استان گیلان بر اساس فعالیت های اقتصادی ،صنعتی در بین سایر استان های کشور ،همچنین فاصله بین رشت و سایر شهرهای کشور به بررسی تاثیر فعالیت های اقتصادی ،صنعتی وگردشگری بر تقاضای سفرهای هوایی (مدل رگرسیون)، بررسی عامل فاصله بر تقاضای سفرهای هوایی (مدل جاذبه)وپیش بینی حجم مسافران ورودی وخروجی رشت تا افق سال 1400 (مدل سری زمانی) پرداخته شده است.نتیجه مشخص می کند طی سال های فوق فعالیت های گردشگریبیشترین تأثیر را بر تقاضای سفرهای هوایی به شهر رشت داشته است و پروازهای داخلی فرودگاه رشت در توسعه فعالیتهای گردشگری رشت تاثیر داشته اشت .همچنین حجم مسافران ورودی به فرودگاه رشتدر بعضی مسیرها روند افزایش ودر بعضی مسیرها روند کاهش دارد.
کلمات کلیدی : صنعت گردشگری , شهر رشت , حمل ونقل هوایی , شبکه پرواز.
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Gilan province with an emphasis on tourism development planning air transport Rasht airport
Abstract : The growth of economic and social activities in Iran, the need for rapid movement of people and goods, and as a result of increasing demand, has made the air transport sector an inevitable necessity. Now, considering the importance of airports as air and ports, In developing economic, industrial and tourism activities, it is necessary to examine the impact of these activities on the demand for air travel. In this regard, the aim of this study was to investigate the operation of the Rasht airport in domestic flights and the impact of domestic flights on the development of its tourist activities. In this study, using Spss, itsm using information on arrival and departure of airport passengers Rasht during 2011-2011, the number of tourists entering the province during the above years and the ranking of Guilan province based on economic and industrial activities among other provinces of the country, as well as the distance between Rasht and other cities of the country, to examine the impact of activities Economic, industrial and traffic on demand for air travel (regression model), factor analysis On the demand for air travel (gravity model) and forecasting the volume of passengers entering and leaving Rasht up to the horizon of 1400 (time series model), the result shows that during the above years, tourism activities had the greatest impact on the demand for air travel to Rasht city. And the domestic flights of Rasht Airport have contributed to the development of Rasht's tourism activities. Also, the volume of passengers arriving at Rashter airport has been increasing and some routes are decreasing in some routes.
Keywords : Industry, Rasht city, air transportation, flight network.
Download Abstract File