اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39004623
نام و نام خانوادگی : خديجه صادقيان خشويي
عنوان پایان نامه : تاثیر آزمون پویا برروی درک شنیداری فراگیران زبان انگلیسی در ایران
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيداميد طباطبائي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/10/23
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File