اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39005128
نام و نام خانوادگی : ابراهيم اباذري شهرضا
عنوان پایان نامه : تأثیرايجاد محصور شدگي با FRPبر مقاومت فشاري نمونه هاي بتن اليافي
رشته تحصیلی : مهندسي عمران سازه
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : شمس الدين هاشمي
استاد مشاور :
چکیده : چکیده : یکی از روش‌های موثر در بهبود عملکرد در مقاوم سازی ستون‌ها، استفاده از ورق‌های FRP می‌باشد. در تحقیق حاضر اثر استفاده از الیاف پلی‌پروپیلن تک رشته‌ای نازک به طولmm12 و به مقدار kg/cm3 2/1جهت تعیین مقاومت فشا‌ر‌ی ساخته شد. در سال‌های اخیر تحقیقات زیادی بر روی بتن الیافی و بتن محصو‌ر شده با FRP به صورت جداگانه مطرح شده ولی تاثیر ترکیب پارامتر های بالا مورد بررسی قرار نگرفته است. در این پایان‌نامه تاثیر بتن الیافی بر مقاومت فشا‌ر‌ی ستون محصو‌ر شده با FRPبررسی می‌گردد. در تحقیق حاضر، پس از اینکه آزمایشات مکانیکی وشیمیایی برروی کلیه مصالح موجود در منطقه انجام گرفت بهترین طرح اختلاط بتن انتخاب وسپس حدود یک متر مکعب بتن توسط دستگاه بچینگ ساخته شد که مقدار نیم مترمکعب آن توسط الیاف پلی‌پروپیلن و نیمی دیگر بدون الیاف تهیه گردید. و هر کدام به تعداد 24 نمونه استوانه‌ایی به قطر 150 میلی‌متر و ارتفاع 300 میلی‌متر ساخته شد. و نمونه‌ها تحت بارگذاری محوری استاتیکی شکسته و با استفاده از منحنی بار – تغییر مکان، نتایج مقایسه گردید. نتایج حاکی از آن بود که الیاف های پلی‌پروپیلن در بتن محصو‌ر شده توسط ورق های FRPباعث بهبود مشخصات مکانیکی بتن از جمله سختی، مقاومت فشا‌ر‌ی ، کرنش نهایی بتن، و شاخص شکل‌پذیری شده و همچنین باعث به تأخیر انداختن زمان شکست نهایی نمونه می شود.
کلمات کلیدی : مقاوم سازی ستون ها,‌ بتن‌های الیافی, محصو‌ر شد‌گی, زمان شکست, منحنی تنش کرنش
تاریخ دفاع : 1396/06/29
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : The effect of fiber concrete on compressive strength of columns confined by FRP
Abstract : Abstract One of the effective ways to improve performance in column retrofitting is the use of FRP sheets. In the present study, the effect of using single-stranded polypropylene filaments of 12 mm in length and 1.2 kg / cm3 in order to determine the compressive strength was made. In recent years, numerous studies have been carried out on fiber concrete and concrete enclosed with FRP, but the impact of the combination of the above parameters has not been investigated. In this thesis, the effect of fiber concrete on the compressive strength of the enclosed column with FRP is investigated. In the present study, after the mechanical and chemical experiments on all materials in the area, the best concrete mixing plan was selected, then about one cubic meter of concrete was made by a batching machine with half a cubic meter of it produced by polypropylene fibers and the other half without fiber. . Each of them was made up of 24 cylinders with a diameter of 150 mm and a height of 300 mm. The samples were broken under static axial loading and the results were compared using the load-displacement curve. The results showed that the polypropylene fibers in the concrete enclosed by FRP sheets improved the mechanical properties of the concrete, including hardness, compressive strength, final strain of the concrete, and the deformation index, and also delayed the final failure time of the sample.
Keywords : Reinforcement of columns, fiber concrete, enclosure, failure time, strain stress curve
Download Abstract File