اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39005531
نام و نام خانوادگی : سعيد اميري
عنوان پایان نامه : ارائه مدل تعیین تأثیرگذاری ابعاد ساختار سازمانی بر مهار بحران با ارتقاء چابکی سازمانی از طریق فرآیندهای خلق و تسهیم دانش، با استفاده از معاملات ساختاري در شهرداري بندرعباس
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع ـ مديريت سيستم وبهره وري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيدمحمدحسين كماني
استاد مشاور : محمدرضا وسيلي
چکیده : هدف از این پژوهش تبیین تأثیرگذاری ابعاد ساختار سازمانی بر مهار بحران در سوانح آتی با ارتقاء چابکی سازمانی از طریق فرآیندهای خلق و تسهیم دانش، با رویکرد پدافند غیرعامل است. روش این تحقیق، توصیفی- پیمایشی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. مدل مفهومی پژوهش شامل پنج بخش، ابعاد ساختار سازمانی (رسمیت، تمرکز و پیچیدگی)، خلق دانش، تسهیم دانش، چابکی سازمانی و مهار بحران می باشد. و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای مشتمل بر 62 گویه است که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ (0.88) تعیین گردید. روایی صوری پرسشنامه ها به وسیله ی خبرگان حوزه مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی و مدیریت دانش، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مورد تأیید قرار گرفت و جهت بررسی و تأیید روایی سازه ای پرسشنامه ها از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش 483 نفر مدیران و کارشناسان شهرداری بندرعباس بود که حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 214 نفر تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزارهای SPSS 18 و LISREL 8.80 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش با استفاده از روش آماری معادلات ساختاری و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شد که مسیرهای ارتباطی متغیرهای این پژوهش مطابق مدل مفهومی پیشنهادی مورد تأیید قرار گرفت. در نهایت با توجه به نتایج، فرضیات پژوهش مورد تایید می باشد. بدین صورت که یافته ها نشان می دهد؛ ابعاد ساختار سازمانی، پیش بینی کننده معناداری نسبت به خلق و تسهیم دانش کارکنان و چابکی سازمانی است. به عبارت دیگر ابعاد ساختار سازمانی بر خلق و تسهیم دانش کارکنان و چابکی سازمانی اثرگذار است. همچنین نتایج نشان می دهد که ابعاد ساختار سازمانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم و با نقش میانجی متغیرهای خلق و تسهیم دانش و چابکی سازمانی بر متغیر وابسته مهار بحران تأثیر می گذارد.
کلمات کلیدی : ابعاد ساختار سازمانی, خلق دانش, تسهیم دانش, مدیریت بحران, چابکی سازمانی, پدافند غیرعامل.
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Developing a model to explain the influence of organizational structure aspects on inhibit crisis by improving organizational agility through the processes knowledge creation and sharing, a passive defense approach (Case Study: Bandarabas Municipality)
Abstract : The purpose of this research is to explain the influence of organizational structure aspects on inhibit crisis by improving organizational agility through the processes knowledge creation and sharing, a passive defense approach. The methodology of this paper is descriptive and survey methods, based on structural equation modeling. The conceptual model of the research consists of five sections, organizational structure aspects (Formalization, Centralization and complexity), knowledge creation, knowledge sharing, organizational agility and crisis management. Along with questionnaires contain of 62 items were used to gather the required information. Its reliability was tested using Cronbach’s alpha (0.88). The validity was confirmed by specialists in the fields of human resources management, institutional behavior, knowledge management, crisis management and passive defense and to verify the structural validity of the questionnaire was used confirmatory factor analysis. The statistical population of the study was 483 managers and experts of Bandar Abbas Municipality that the statistical sample size was determined using Cochran's formula of 214 people. To data analysis was used software SPSS 18 and LISREL 8.80. Path analysis and structural equations were used to analysis the research results that according to the proposed conceptual model confirmed the relationship between the research variables. Finally, according to the results, the research hypotheses are approved. The findings show that organizational structure aspects are significant predictors of the knowledge creation and sharing of employee and organizational agility. In other words, the organizational structure aspects does affect the knowledge creation and sharing of employee and organizational agility. The results also show that the organizational structure aspects influenced directly and indirectly by the mediating role of knowledge creation and knowledge sharing and organizational agility on the dependent variable of crisis inhibit.
Keywords : Organizational structure aspects, Knowledge creation, Knowledge sharing, Crisis management, Organizational agility, Passive defense.
Download Abstract File