اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39005589
نام و نام خانوادگی : عباس جغتايي
عنوان پایان نامه : نقش اصول حقوقي در تفسير قضايي قوانين
رشته تحصیلی : حقوق خصوصي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : داوود نصيران
استاد مشاور : رضا عباسيان
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/13
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File