اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39006365
نام و نام خانوادگی : شيرين شهسواري
عنوان پایان نامه : تاثیر اقلیم بر بیماریهای خاص شهرستان خرم اباد باتکیه بربیماری روحی(خلقی)وقلبی
رشته تحصیلی : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : بهروز پروانه
استاد مشاور :
چکیده : همواره تأثیر و تغییر اقلیم بر جسم و روح انسان اثرگذار بوده است سیستم ایمنی بدن انسان با افزایش و کاهش دما متأثر می‌شود و بر خلقیات و رفتار انسان شرایط اقلیمی وجودی تأثیر بسزایی دارد. در این تحقیق هدف بررسی تأثیر اقلیم بر بیماری‌های خاص شهرستان خرم‌آباد با تاکید بر بیماری روحی (خلقی) و قلبی می‌باشد. داده‌های مربوط به مراجعین بیماران قلبی از بیمارستان فوق تخصصی قلب شهید مدنی خرم‌آباد و مراجعین بیماران خلقی از بیمارستان اعصاب روان خرم‌آباد و همچنین داده‌های اقلیمی طی دوره‌های آماری( 93-1389) از اداره‌ی کل هواشناسی استان اخذ گردید. با استفاده از روش رگرسیون همبستگی رابطه بین پارامترهای اقلیمی با تعداد مراجعین بیماران خلقی و قلبی و عروقی مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته‌است. نتایج تحقیق بیانگر این است که بین پارامترهای اقلیمی و مراجعین بیماران خلقی همبستگی قوی وجود دارد. همچنین بین پارامترهای اقلیمی و مراجعین بیماران قلبی همبستگی قوی وجود ندارد.
کلمات کلیدی : بیماری قلبی- بیماری خلقی-خرم‌آباد
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File