اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39006882
نام و نام خانوادگی : محسن برمكي
عنوان پایان نامه : تاثیر روکش کاری با الکترود پرکروم-پرکربن و حضورلایه میانی فولاد زنگ نزن آستنیتی بر ریزساختار و رفتار سایشی فولاد ساده کربنی
رشته تحصیلی : مهندسي متالورژي ومواد(جوشكاري)
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : کامران اميني
استاد مشاور :
چکیده : در این پژوهش به بررسی ساختار میکروسکوپی، فاز شناسی، سختی و رفتار سایشی فولاد ساده کربنیSt52 روکش کاری شده با الکترود پرکروم-کربن با و بدون استفاده از لایه میانی فولاد زنگ نزن آستنیتی309 پرداخته شده است. جهت روکش کاری از روش جوشکاری قوسی فلز روپوش دار(SMAW) و روش جوشکاری قوسی تنگستن گاز(GTAW) استفاده شد. سپس تاثیر تعداد پاس ها و حضور لایه میانی بر ریزساختار و رفتار سایشی فولادSt52 بررسی شده است. برای بررسی تغییرات ریزساختاری، در امتداد مقطع عرضی از میکروسکوپ نوری(OM) و الکترونی(SEM) استفاده شده است؛ برای شناسایی و کمی سازی هر یک از فازهای موجود در روکش از آنالیز طیف سنجی توزیع انرژی(EDS) استفاده گردید و برای تایید فازهای حاضر از پراش پرتو ایکس(XRD) بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان داد که در سطح نمونه های روکش کاری شده ساختار، متشکل از کاربیدهای M7C3 در زمینه یوتکتیک γ+M7C3 می باشد. با افزایش تعداد پاس ها و حضور لایه میانی، میزان رقت آهن در روکش کاهش، سختی افزایش و رفتار سایشی بهبود می یابد.
کلمات کلیدی : الکترود پرکروم-کربن, فولاد ساده کربنی, لایه میانی, سایش
تاریخ دفاع : 1396/06/29
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : The effect of weld cladding with high chromium-high carbon electrode and austenitic stainless steel interlayer on microstructure and wear behavior of low carbon steel
Abstract : In this study, the microscopic structure, phase formation, hardness and wear behavior of low carbon steel St52, hard facing with high chromium-high carbon electrode with and without the use of the austenitic stainless steel interlayer 309, have been investigated. For weld cladding was used Shielded Metal Arc Welding (SMAW) and gas tungsten arc welding (GTAW).Then, the effect of the number of passes and the presence of the interlayer on the microstructure and wear behavior of St52 steel have been investigated. In order to investigate the microstructural changes, along with the transverse section, an optical microscope (OM) and scanning electron microscopy (SEM) were used; the EDS was used to identify and quantify each of the phases in the cladding, and to confirm The present phases was used to X-ray diffraction (XRD). The findings of the study showed that the surface structure of the weld cladding samples consists of M7C3 carbides in the field of eutectic γ+M7C3 . By increasing the number of passes and the presence of the interlayer, the degree of dilution of the iron in the cladding is reduced, the hardness increases and the wear behavior improves.
Keywords : high Cr-high C electrode, low carbon steel, interlayer, wear
Download Abstract File