اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39102212
نام و نام خانوادگی : بهار برومند
عنوان پایان نامه : مقایسه طرحواره های ناسازگار بین دانشجویان پزشکی و مهندسی
رشته تحصیلی : پزشكي
مقطع تحصیلی :
استاد راهنما : فريبا ارجمندي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/21
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File