اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39102300
نام و نام خانوادگی : سيد محمد صادق فروزان نجف ابادي
عنوان پایان نامه : بررسی اثر شکل، ابعاد و محل قرارگیری بازشوها بر رفتار لرزه‌ای دیوار برشی فولادی مرکب
رشته تحصیلی : مهندسي عمران سازه
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : علي حيدري
استاد مشاور :
چکیده : سومین نسل دیوار برشی، دیوار برشی فولادی مرکب است. این نوع دیوار برشی از یک ورق فولادی نازک که از یک یا دو طرف در بتن محاط شده است، ساخته می‌شود. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که این سیستم از عملکرد بسیار مناسبی برخوردار است. از آنجائی که ایجاد بازشو در دیوار برشی امری مرسوم است، بنابراین تأثیر بازشو‌ها بایستس برروی رفتار دیوار برشی فولادی مرکب مورد مطالعه قرار گیرد. از این روی در این پایان‌نامه اثرات شکل بازشو، سطح بازشو به عنوان معرف ابعاد آن و محل قرارگیری بازشو برروی رفتار دیوار برشی فولادی مرکب مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا مدل آزمایشگاهی Gue و Yuan در نرم‌افزار ABAQUS مدل‌سازی شده و با مقایسه منحنی بار-جابه‌جائی مدل آزمایشگاهی و نتیجه‌ی تحلیل عددی اعتبار نتایج تائید گردید. درادامه دو نوع بازشوی مستطیلی و دایره‌ای با مساحت‌های 10،5 و 15 درصد سطح کل در مرکز ایجاد گردید و تأثیرات آن برروی وضعیت تنش در کل مدل، تنش-کرنش در لبه‌ی بازشو، منحنی بار-جابه‌جائی کل مدل و میزان جذب انرژی که بیانگر رفتار لرزه‌ای می‌باشد مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به منظور بررسی تأثیر محل قرارگیری از بازشوی مستطیلی استفاده شد. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که استفاده از بازشوی دایره‌ای علیرغم جذب انرژی کمتر، به علت تاثیر کمتر بر عملکرد دیواربرشی فولادی مرکب نسبت به بازشوی مستطیلی ارجحیت دارد. همچنین مشخص گردید ایجاد بازشو تا 15 درصد سطح کل دیوار برشی تأثیر قابل ملاحظه‌ای برروی شکل‌پذیری دیواربرشی فولادی مرکب نخواهد داشت.
کلمات کلیدی : دیوار برشی فولادی مرکب, تحلیل پوش‌اور, عملکرد لرزه‌ای, بازشو
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File