اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39102365
نام و نام خانوادگی : رضا فرهاديان دهكردي
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی در طرح های هادی روستایی ( مطالعه موردی : استان چهارمحال و بختیاری، نقاط روستایی شهرستان سامان )
رشته تحصیلی : جغرافيا وبرنامه ريزي روستايي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مهدي مومني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1399/10/26
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File