اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39102655
نام و نام خانوادگی : وحيد كليشادي
عنوان پایان نامه : روکش کاری اینکونل ۶۲۵ با آلیاژهای پایه کبالت به وسیله ی فرآیند جوشکاری قوس تنگستن-گاز و بررسی رفتار سایشی آن
رشته تحصیلی : مهندسي متالورژي ومواد(جوشكاري)
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مسعود كثيري
استاد مشاور :
چکیده : سوپر آلیاژ پایه نیکل اينكونل 625 مقاومت به سایش کمی دارد. در این تحقیق یک لایه کامپوزیتی حاوی ذرات آلیاژ پایه کبالت استلایت 12 را با روش جوشکاری قوسی تنگستن-گاز و با شدت جریان های 90 و 120 آمپر؛ به ترتیب در یک، دو و سه پاس بر روی اینکونل 625، ایجاد کردیم. جهت شناسایی نوع فازهای تشکیل شده در سطح پوشش از آزمون پراش پرتو ایکس استفاده گردید. میکروساختار نمونه‌های پوشش داده شده توسط میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت. به کمک آزمون ریزسختی، پروفیل سختی نمونه‌ها تهیه شد. آزمون سایش پین بر روی دیسک، به منظور بررسی مقاومت به سایش نمونه‌ها انجام گرفت و سطوح سایش آن‌ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی‌های ریزساختار و فازشناسی نشان‌ دهنده ایجاد ساختار دندریتی و حضور فازهای کاربیدی سخت (M7C3 و M23C6) در پوشش‌ها می باشد. حضور این ذرات همراه با کاهش حرارت ورودی،‌ باعث افزايش سختی پوشش های مذکور شد. دامنه افزایش سختی مقاطع عرضی نمونه های پوشش‌داده شده بین 420 تا 1028 ویکرز اندازه‌گیری شد که این مقدار در نمونه‌ بدون پوشش حدود 335 ویکرز بود. نتایج بررسی‌ رفتار سایشی پوشش‌ها بیانگر بهبود قابل ملاحظه رفتار سایشی آن‌ها در حضور تقویت‌کننده استلایت 12 به همراه کاهش حرارت ورودی است. مکانیزم عمده سایش در نمونه‌ بدون پوشش سایش خراشان و در نمونه‌های پوشش داده شده، سایش چسبان است.
کلمات کلیدی : جوشکاری قوسی تنگستن-گاز, استلایت 12, پوشش, سختی, سایش, حرارت ورودی.
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Cladding of Inconel 625 with Co-Based Alloys by Tungsten-Gas Arc Welding and Investigation of It`s Wear Behavior
Abstract : The Inconel 625 Ni-Based Super Alloy has a low hardness and wear resistance. At this research, a composite layer consist of Co-Based alloy`s particles of stellite 12 was covered on IN625 by the gas tungsten arc welding with two different currents (90 and 120 A), and with one, two and three passes, respectively. To identify the type of phases formed in the coating surface, the x-ray diffraction test was used. Microstructure of the coated samples was examined by light microscopy. By Using micro-hardness test, hardness`s profile of the samples was obtained. In order to study the wear resistance of samples, The Pin-On-Disc wear test was carried out and the wear surfaces were examined by scanning electron microscopy (SEM). The results of microstructure examinations and phase detection showed that the coatings have dendritic structures and containing the hard carbide phases (M7C3 and M23C6). The presence of these particles with reducing heat input caused increasing hardness of the coatings. The range of hardness enhancement of the coatings was between 420 to 1028 Vickers and the amount hardness of the uncoated sample was about 335 Vickers. The results of the wear behavior of the coatings represent a significant improvement in their wear behavior of samples in presence of the stellite 12 as a reinforce and with reducing heat input. The main mechanism of wear in the uncoated sample was abrasive wear and in the coated samples was adhesive wear.
Keywords : Gas tungsten arc welding, stellite 12, Coating, Microstructure, Hardness, Wear, Heat input.
Download Abstract File