اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39102769
نام و نام خانوادگی : زينب عباسي چالشتري
عنوان پایان نامه : رابطه بین توانایی تفکر انتقادی و اضطراب سخنرانی زبان اموزان ایرانی با درنظرگرفتن تفاوتهای جنسیتی
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : رويا بهارلويي
استاد مشاور :
چکیده : در راستاي مطالعات انجام شده در زمينه زبان انگليسي به عنوان زبان دوم با خارجي كه همگي مؤيد وجود رابطه مستقيم و مثبت بين ويژگي هاي زبان اموزان و پيشرفت تحصيلي انها ميباشد تحقيق اخير به دنبال بررسي رابطه بين تفكر انتقادي و استرس صحبت كردن زبان خارجي زبان اموزان ايراني مي باشد. هدف از اين تحقيق هم چنين پيگيري وجود يا عدم وجود هر گونه تفاوت احتمالي بين زبان اموزان دختر و پسر در ميزان سطح بهره مندي انها از مهارت تفكر انتقادي و سطح استرس انها به هنگام صحبت كردن زبان انگليسي ميباشد. براي اين منظور از بين دو اموزشگاه خصوصي زبان در شهرستانهاي نجف اباد و شهركرد ١٠٠ فراگير زبان سطح متوسط شامل ٣٧ مرد و ٦٣ زن بين ١٢ تا ٢٩ سال بطور تصادفي براي شركت در اين تحقيق انتخاب شدند. نتايج بدست امده حاكي از ان بود كه اگرچه ميزان بهره مندي زبان اموزان ايراني از مهارت تفكر انتقادي در سطح پاييني قرار داشت با اين وجود رابطه معكوس و منفي بين دو مرغير تفكر انتقادي و استرس صحبت كردن زبان خارجي نشان داده شد. هم چنين نتايج حاضل شده ثابت كرد كه زبان اموزان ايراني دختر و پسر هر دو سطح متوسطي از استرس زبان خارجي را تجربه كردند و از لحاظ ميزان بهره مندي انها از مهارت تفكر انتقادي هم تفاوت معناداري مشاهده نشد. طبق نتايج بدست امده از اين تحقيق مي توان چنين گفت كه ارتقا سطح تفكر انتقادي فراگيران زبان منجر به بهبود مهارت صحبت كردن زبان خارجي انها با سطح كمتري از استرس خواهد شد. بنابواين به فراگيران زبان توصيه ميشود كه به عنوان يك مهارت اصلي اموزشي و به منظور دستيابي به نتايج چندگانه اموزشي سطح مهارت تفكر انتقادي خود را توسعه و ارتقا دهند.
کلمات کلیدی : تفكر انتقادي, استرس زبان خارجي, توانايي صحبت كردن, جنسيت
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File