اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39102907
نام و نام خانوادگی : حسين كريمي
عنوان پایان نامه : آموزش و مراکز آموزشی از صدر اسلام تا آخر امویان
رشته تحصیلی : تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مصطفي پيرمراديان
استاد مشاور :
چکیده : این پژوهش با عنوان آموزش و مراکز آموزشی از صدر اسلام تا پایان امویان به بررسی آموزش در همه زمینه ها درسالهای ابتدایی ظهوراسلام می پردازد پی بردن به رازهای پیشتازی فرهنگ اسلامی که در روزگاران گذشته در صحنه های علمی وهنری جهان همتایی نداشته نیاز به پژوهش پیرامون آموزش ومراکز آموزشی جهان اسلام را پیش از پیش نمایان می سازد.این موضوع می تواند در شناخت تمدن اسلامی به ما یاری رسانده و مورد استفاده علاقمندان حوزه آموزش و تاریخ قرار گیرد.این تحقیق از نظر هدف در ردیف تحقیقات نظری است اما از نظر ماهیت تاریخی بوده و روش کرد آوری اطلاعات کتابخانه ای و استفاده از منابع الکترونیکی است.این تحقیق نشان می دهد دلیل رشد و شکوفایی تمدن اسلامی در همان شروع توجه به آموزش و تاکید قرآن پیامبراعظم و ائمه اطهار بر اهمیت آن و تغییر فرهنگ جامعه بوده که باعث رشد مراکز آموزشی وسرعت ظهور و بروز تمدن اسلامی شده است. اسلام با تعیین هدف برای زندگی ،فرد و جامعه را از سکون خارج کرده و باعث پویایی و تحرک هردو گردید.
کلمات کلیدی : آموزش, مدارس,صدراسلام , امویان , مسجد
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Teaching and learning centers from Early Islam to the end of the Umayyad
Abstract : This research, education and training centers of early Islam until the end of the Umayyad years of primary education in all fields iaslam deals Discover the secrets of the days in the vanguard of scientific and artistic world No need to research teaching training centers around the world syncretic Islam manifests in advance.This can be helped in our understanding of Islamic civilization and education and history buffs will be used. This survey is in line with the theoretical investigation of the historical nature and Data collection methods and use of library electronic resources.This research shows that the growth of Islamic civilization in the beginning, according to the Quran, Prophet and Imams emphasized the importance of education and culture community The growth speed of the rise of Islamic civilization has training centers. Islam set a goal to live out the rest of the individual and society, and both were caused dynamism.
Keywords : Teaching,schools, Early islam ,Umayyad,mosque
Download Abstract File