اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39103185
نام و نام خانوادگی : سيد مهدي بهين نژاد
عنوان پایان نامه : طراحی کنترل کننده برای یک سیستم فتوولتائیک متصل به یک شبکه توزیع انرژی الکتریکی
رشته تحصیلی : مهندسي برق قدرت
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : غضنفر شاهقليان
استاد مشاور : بهادر فاني محمدآبادي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File