اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39103363
نام و نام خانوادگی : هما زماني
عنوان پایان نامه : بررسي آراء ترجمه شده مستشرقان در باب هنر اسلامي در قرن بيستم باتاكيد بر هنر اصفهان
رشته تحصیلی : تاريخ فرهنگ وتمدن اسلامي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : احمد كامراني فر
استاد مشاور : ايمان ذكريايي كرماني
چکیده : ظهور اسلام مرحله ای بینهایت مهم رادرتاریخ جهان به ثبت رسانید.فتح امپراتوری بیزانس وساسانی میراث فرهنگی عظیمی را برجای گذاشت.که تاثیر آن تاچندین سده در جهان باقی ماند. همچنین تنوع و گستردگی سرزمین های اسلامی منجر به بوجود آمدن سبک های مختلف هنری شد.شرق شناسان وهنرشناسان بسیاری درباره مبانی نظری هنراسلامی نظریه پردازی کردند.احکام واحادیث خاص در اسلام به تفسیرهای متفاوتی از جانب مححقان غربی منجر شد.در این پژوهش سعی براین است که آرامستشرقان قرن بیستم را درباره نقاشی وموسیقی مورد برسی قراردهیم. مستشرقان قرن بیستم در مورد هنر معماری تمدن های شهر اسلامی نظرات بسیاری داده اند انتخاب اصفهان به عنوان شهری که مرکز دولتهای بسیاری بوده وبنا های باشکوهی در آن است ومستشرقان بسیاری را برآن داشته تا درباره هنر وتمدن شهرهای اسلامی پژوهش کنند..اصفهان یکی از شهرهای است که هنر وتمدن آن از نگاه موشکافانه مستشرقان قرن بیستم دور نمانده است .با تحقیق وپژوهش در آرا مستشرقان قرن بیستم میتوان به تفاوت دیدگاهای هنرشناسان با پژوهشگران تمدن اسلامی دریافت که هنر شناسان با دیدگاه منطقی وتجزیه و تحلیل صحیح تر تا منتقدین کتب تمدن اسلامی که دیدگاه کلی تر وبدبینانه ترنسبت به هنر اسلامی داشته اند.
کلمات کلیدی : كليدواژ1 مستشرقان كليدواژه2 هنر اسلامی كليدواژه3 هنر
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File