اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39103403
نام و نام خانوادگی : الهام حبي
عنوان پایان نامه : اثر تغيير اقليم بر خشكسالي با استفاده از خروجي مدل هاي گردش عمومي جو و روشهاي ريزمقياس نمايي آماري ( مظالعه موردي استان تهران )
رشته تحصیلی : جغرافيا طبيعي-اقليم شناسي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : امير گندمكار
استاد مشاور : عليرضا عباسي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File