اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39103408
نام و نام خانوادگی : مهدي بهره مند
عنوان پایان نامه : تعارض علم قاضي با ساير ادله اثبات دعوي با رويكردي بر مباني فقهي و اصولي آن
رشته تحصیلی : الهيات و معارف اسلامي-گرايش جامع
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : احمدرضا توكلي
استاد مشاور : سيدمحمدهادي مهدوي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/31
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File