اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39103617
نام و نام خانوادگی : مجتبي محمدي
عنوان پایان نامه : تصحيح ديوان حسن خان شاملو
رشته تحصیلی : زبان وادبيات فارسي
مقطع تحصیلی : دکتری تخصصی
استاد راهنما : سیدمهدي نوريان
استاد مشاور : مهرداد چترائي
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1396/07/05
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File