اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39104172
نام و نام خانوادگی : سعيد سيروس
عنوان پایان نامه : بررسي تجربي اثر استفاده از انواع نوار پیچ خورده بر انتقال حرارت و افت فشار جريان در پیمایش گرمایی مخازن با مجراهای مقطع مستطیلی
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-تبديل انرژي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمد حججي
استاد مشاور : اميرهمايون مقدادي اصفهاني
چکیده : موضوع افزایش انتقال حرارت جهت دستیابی به سامانه هایی با عملکرد حرارتی بالا، بسیار مورد توجه بوده و روش هاي مختلفی نیز توسط محققین معرفی شده است. به منظور افزایش هر چه بیشتر انتقال حرارت، در کنار استفاده از سیال مناسب، می توان از تجهیزات درون لوله نظیر سیم پیچ، نوار پیچ خورده و نوار حلزونی نیز استفاده نمود. طی پژوهش حاضر تاثیر استفاده از نوار پیچ خورده در مجراي آزمایش بصورت تجربی انجام شده است. جهت انجام این پژوهش، بصورت هم زمان از یک دستگاه مخزن آب سرد و یک سیکل بسته انتقال حرارت استفاده شده است. مجراهای آزمایش با مقطع مستطیلی می باشد که از یک طرف با مخزن آب سرد در تماس می باشد. گام نوارهاي مغشوش کننده جریان داخل مجراي آزمایش بترتیب 5، 9 و 13 می باشد. محدوده عدد رینولدز متوسط جریان داخلی در مجراهای آزمایش، بین 64 تا 192 می باشد که رژیم جریان آرام را تحت پوشش قرار می دهد. دراین تحقیق، مقادیر انتقال حرارت دفع شده از سیستم آب گرم و انتقال حرارت جذب شده توسط مخزن آب سرد و افت فشار در سیستم آب گرم اندازه گیری شد، به منظور اعتبار سنجی آزمایش، نتیجه افت فشار بدست آمده حاصل از جریان آب داخل مجرای آب گرم با نتایج سایر محققیق مقایسه شد که از هم خوانی خوبی برخوردار است. حرارت دفع شده از مجراهای آب گرم با به کارگیري نوارپیچ خورده بهبود یافت به طوري که افزایش حرارت دفع شده در بیشترین حالت (با استفاده از نوار پیچ خورده با گام 5) بطور متوسط تا 20% بهبود داشته است ولی حرارت جذب شده توسط مخزن آب سرد با به کارگیري نوارپیچ خورده تغییر محسوسی نسبت به حالت بدون نوارپیچ خورده ندارد و عملا افزایش حرارت دفع شده از آب گرم به محیط منتقل شده و تلف شده است. علت این اتفاق عدم تماس کامل سطح مجراها با سطح مخزن می باشد که می توان این فاصله را با ماده هادی حرارت پر نمود.
کلمات کلیدی : پویش گرمایی, مغشوش کننده داخلی, انتقال حرارت, افت فشار
تاریخ دفاع : 1397/10/24
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File