اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39104262
نام و نام خانوادگی : سعيد جمشيديان
عنوان پایان نامه : توسعه الگوی نگهداری و تعمیرات مبتنی برقابلیت اطمینان (RCM) وپیاده سازی آن در ناحیه نورد سرد مجتمع فولاد مبارکه اصفهان
رشته تحصیلی : مديريت صنعتي-توليد
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : عباس رفيعي
استاد مشاور : مهدي كرباسيان
چکیده : مفاهیم و تکنیک های جدید نگهداری و تعمیرات ،رشد چشمگیری داشته اند.امروزه یکی از اصلی ترین چالش های متخصصان نت ،تنها یادگیری این تکنیک های جدید نیست،بلکه علاوه بر آن تصمیم گیری درباره ضرورت و کارآمدی هر یک ازآنها برای سازمان است.آگاهی از این موضوع منجر به فرآیند تصمیم گیری فراگیر می شود که با عنوان نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان(RCM) شناخته می شود.RCM فرآیندی است برای تعیین آنچه باید انجام شود تا ادامه فعالیت دارایی های فیزیکی در انجام آنچه کاربرانش در شرایط عملیاتی موجود می خواهند تضمین شود. مهم ترین هدف از اجرای این تحقیق توسعه الگويي از نگهداري تعميرات مبتني بر قابليت اطمينان جهت تجهیزات خطوط برش نورد سرد فولاد مبارکه است ،با الگوي تدوين شده علاوه بر تعريف گام هاي متدولوژي RCM با پرسش از وضعيت كاركرد و شكست هاي كاركردي و پيامدهاي آن ها ، متخصصان نت را به سمت تعيين فعاليت هاي اثربخش نت و در نهايت ارتقاي دسترسي و قابليت اطمينان تجهیزات راهنمایی مي کند . هدف دیگر این تحقیق اجرای الگوی توسعه داده شده بر روی تجهیزات خطوط برش نورد سرد فولاد مبارکه می باشد. با توجه به تعداد زیاد تجهیزات خطوط برش در ابتدا تجهیزات باتعیین شاخص هایی اولویت بندی شدند،که ماشین روغنکاری که وظیفه آن پاشش روغن محافظ به مقدار معلوم و یکنواخت روی ورق می باشدبحرانی ترین تجهیز انتخاب شد. درابتدا تیمی از پرسنل تولید وتعمیرات که شناخت کافی کارکردی از این تجهیز دارند تشکیل شد.در ادامه کاربرگ اطلاعات تکمیل شده و براساس درخت تصمیم گیری ارائه شده در این الگو استراتژی مناسب جهت فعالیتهای نگهداری و تعمیرات مشخص شده و کاربرگ تصمیم گیری کامل گردید.همچنین استانداردهای تعمیراتی ماشین روغنکاری شامل شرح و فرکانس استاندرادها بازنگری شد.افزایش ایمنی ،کاهش خرابی های تولیدی و تعمیراتی ،افزایش کیفیت محصول ،انگیزش بیشتر افراد ،کارگروهی بهترو بالا بردن قابلیت اطمینان تجهیز بحرانی از دستاوردهای اجرای این الگو می باشد.
کلمات کلیدی : نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان,توسعه,الگو,ماشین روغنکاری الکترواستاتیک, فولاد مبارکه
تاریخ دفاع : 1396/06/30
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Development RCM strategy & Implementation in cold roll mill in mobarakeh steel company
Abstract : The growth of repair and maintenance concepts and techniques has been so significant that, nowadays, one of the most important challenges of repair and maintenance experts is decision-making on the necessity and efficiency of each technique for the organization rather than the mere learning of them. Awareness about this issue results in a pervasive process of decision-making known as reliability-centered maintenance (RCM). RCM is a process to determine what must be done to ensure that physical assets continue to do what their users require in their present operating context. The main goal of the present study is the development of a model of RCM for the shear lines equipment in the cold roll milling at Isfahan’s Mobarakeh steel Company. Besides defining RCM methodology steps by the analysis of the function and functional failures and its consequences, the developed model leads repair and maintenance experts to effective repair and maintenance workings and eventually to the promotion of access and reliability of the equipment. The present study also aims at applying the developed model on the shear lines equipment in the cold roll milling at Isfahan’s Mobarakeh steel Company. Taking the large quantity of shear lines equipment into account, the equipment was classified and prioritized based on criticality assessment criteria out of which the electrostatic oiling machine designed for the full-width overall spread of the protective oil over a strip was identified as the most critical equipment. To conduct the study, a team of production and maintenance personnel familiar enough with the performance of this equipment was formed first. Then, the information worksheet was filled out, the proper strategy for maintenance activities was specified based on the decision tree presented in the model, and the decision worksheet was completed. Furthermore, the oiling machine maintenance standards including explanation and frequency of them were rechecked. Greater safety, less production and maintenance failures, improved quality of products, greater motivation, better team work, and improved reliability of critical equipment are of the benefits yielded by this model applied.
Keywords : : Reliability Centered Maintenance RCM، Development، Electrostatic Oiling Machine،Mobarakeh steel company
Download Abstract File