اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39104347
نام و نام خانوادگی : علي شهرياري
عنوان پایان نامه : ارزیابی و مقایسه عملکرد دیوار برشی فولادی دارای بازشو و تقویت شده با استفاده از CFRP و سخت کننده
رشته تحصیلی : مهندسي عمران سازه
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سيدعليرضا شهيدي ريزي
استاد مشاور :
چکیده : در سال های اخیر، استفاده از دیوار برشی فولادی به علت عملکرد مناسب و خوب آنها در برابر بارهای جانبی گسترش یافته است. در مواردی تعبیه¬ی بازشو به دلایل معماری و یا وجود سيستم هاي تأسيساتي در دیوار اجتناب ناپذیر می باشد. ایجاد بازشو، موجب کاهش ظرفیت دیوارهای برشی فولادی شده و همچنین به طور شدیدی توزیع تنش داخل صفحه ی دیوار را تغییر می¬دهد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر استفاده از سخت کننده ی CFRP و سخت کننده ی فولادی بر عملکرد دیوار برشی فولادی دارای بازشو می¬باشد. این تحقیق به صورت مطالعات عددی با استفاده از تحلیل¬های نرم¬افزاری انجام گرفته است. روش اجزای محدود غیر¬خطي سه¬بعدی و نرم¬افزار اجزای محدود ABAQUS برای آنالیزها انتخاب شد. ابتدا برای ایجاد آمادگی و تسلط بر نرم افزار ABAQUS صحت سازی لازم انجام گرفت. در این تحقیق، 15 مدل اجزای محدود با بازشوهای با مساحت های مختلف، بدون تقویت و تقویت شده با سخت کننده ی CFRP و سخت کننده ی فولادی در نرم¬افزار تعریف شد و تحت بارگذاری به صورت تغییرمکان افزایش یابنده قرار گرفت و نتایج در قالب کانتورهای تنش، و خروجی¬های عددی شامل میزان استهلاک انرژی، و نمودار برش پایه- تغییرمکان مقایسه شدند. نتایج تحلیل مدل¬ها نشان داد که با افزودن سخت¬كننده به مدل-ها، يكنواختي تسليم در ورق پركننده¬ی ديوار بهبود يافته و ظرفيت بيشتري از ورق براي مقابله با نيروي جانبي مشاركت كرده است. همچنين، سخت كننده هاي CFRP نسبت به سخت كننده هاي فولادی، نقش بيشتري در توزيع مناسبتر تنش در كل سيستم داشته اند. با افزایش 5 تا 20 درصدی سطح بازشو، کمانش خارج از صفحه در مدل های بدون تقویت، به میزان 1/5 تا 97/21 درصد، در مدل¬های تقویت شده با سخت کننده ی فولادی، به میزان 5 تا 17 درصد و در مدل¬های تقویت شده با سخت کننده ی CFRP، به میزان 3 تا 7/15 درصد افزایش می یابد. استفاده از سخت کننده ی فولادی، باعث افزایش 5/2 تا 2/5 درصدی ظرفیت برشی و افزایش4/5 تا 4/7 درصدی انرژی مستهلک شده نسبت به مدل های تقویت نشده می شود. با استفاده از سخت کننده ی CFRP، ظرفیت برشی دیوار فولادی، به میزان 8/6 تا 1/10 درصد و انرژی مستهلک شده، به میزان 14/11 تا 9/12 نسبت به مدل های بدون تقویت افزایش می یابد.
کلمات کلیدی : دیوار برشی فولادی, سخت کننده ی CFRP, سخت کننده ی فولادی, روش اجزای محدود غیرخطي.
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File