اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39104528
نام و نام خانوادگی : سميرا حاج اقا معمار
عنوان پایان نامه : بررسی تغییرات زمانی و مکانی دمای حوضه کارون با ایستگاه های سینوپتیک
رشته تحصیلی : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي دربرنامه ريزي محيطي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : امير گندمكار
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File