اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39104538
نام و نام خانوادگی : مهدي ندري
عنوان پایان نامه : مکان یابی ایستگاه های امداد هوایی بر اساس نقاط حادثه خیز استان لرستان با در نظر گرفتن جریمه دیرکرد
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع - مهندسي صنايع
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : عبدالحسين صدرنيا
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/10/04
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File