اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39104788
نام و نام خانوادگی : منصوره السادات عبداللهي
عنوان پایان نامه : تصحیح خطای کوانتیزاسیون رنگ در نقشه های فرش با استفاده از موقعیت مکانی ، مشابهت پیکسل هاو مدل رنگیHSIمبتنی بر الگوریتم خوشه یابی C-means
رشته تحصیلی : مهندسي كامپيوتر-معماري سيستمهاي كامپيوتري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مجيد هاروني
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/08
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File