اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39104960
نام و نام خانوادگی : محمد علي قانعيان سبداني
عنوان پایان نامه : شبیه سازی دیوارهای مجهز به مواد تغییرفازدهنده و اثر آن بر محاسبات هواساز
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-تبديل انرژي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : مسعود افرند
استاد مشاور : رسول كلباسي
چکیده : کم شدن منابع انرژی و هزینه‌های مربوطه باعث شده که نیاز به طراحی ساختمان‌های با بازدهی مطلوب مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق تأثیر مواد تغییر فاز دهنده در دیوارهای مرسوم شامل 2 سانتیمتر گچ و خاک، 15 سانتیمتر سفال و 3 سانتیمتر ملات سیمان مورد بررسی قرار گرفت. به دیوار مذکور 1، 2 و 4 سانتیمتر PCM اضافه شد. PCM ¬های مورد مطالعه از جنس RT27، پارافین C_18، اسید کاپریک، 〖Cacl〗_2، 48% CaCl_2+4.3% NaCl+0.4% KCl+47.3% H_2 O و اکتادکان می¬باشد. در دو موقعیت مکانی مختلف PCM مطالعه شده است. در حالت اول PCM بین گچ و خاک و سفال قرار می-گیرد. به عبارتی PCM به داخل نزدیک¬تر می¬باشد. در حالت دوم، PCM بین سفال و سیمان (نزدیک به سمت بیرون) قرار می-گیرد. به طور کلی وجود PCM باعث کاهش شار حرارت وردی به اتاق می¬شود. این کاهش متناسب با شرایط دمایی و نوع PCM متفاوت است. مکان قرارگیری PCM نیز در کاهش شار حرارت ورودی به اتاق تاثیرگذار است. نتایج نشان می¬دهد بیشترین و کمترین کاهش شار حرارت ورودی به اتاق به ترتیب 4/40% و 77/1% می¬باشد.
کلمات کلیدی : دیوار, مواد تغییرفازدهنده, شبیه‌سازی, شار حرارت
تاریخ دفاع : 1396/06/29
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File