اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39104968
نام و نام خانوادگی : سودابه سعادت زاده
عنوان پایان نامه : تاثیر اوره درسنتز نانو کامپوزیت هایAl2O3-SiO2-ZnO و بررسی خواص جذبی
رشته تحصیلی : مواد-سراميک
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : علي صفار تلوري
استاد مشاور : سيد علي حسن زاده
چکیده : اکسید روی به عنوان یک نیمه رسانا درتجزیه رنگ دانه ها، جاذب برای بسیاری از آلاینده ها، ابر رسانا های دمای بالا، سوئیچ های نوری، الکترود آند باتری ها، کاتالیست های ناهمگن، سنسورهای گازی حالت جامد، مواد دی الکتریک میکرو موج، بررسی و مورد مطالعه قرار گرفته است. از طرفی اکسیدهای مرکب دوتاییSiO2/Al2O3 به طور گسترده ای به عنوان افزودني رنگدانه، کاتالیزور و كمك كننده کاتالیزور، و غیره استفاده می شود، استفاده از این دو پایه به طور همزمان خواص بافتی مطلوبی را در ترکیب با ZnO فراهم می سازد. در پروژه تحقیقاتی حاضر تركيب سه جزيي Al2O3-SiO2-ZnO به روش سل- ژل همراه با همرسوبی از واکنش همزمان نیترات روی ، تترا اورتو سیلیکات و نیترات آلومینیوم سنتز شد. عامل رسوب دهنده اوره در نظر گرفته شد. برای سنتز کامپوزیت سه جزیی Al2O3-SiO2-ZnO ، کامپوزیت های مورد نظر را بادرصد وزنی0، 30، 50، 70 و 100 نسبت به اکسید روی و با نسبت درصد وزنی مساوی آلومینا به سیلیکا سنتز شد. روش‌های شناسایی XRD، FTIR، STA،SEM FE-، BET، EDS وUV مشخصه یابی شد. نتایج نشان داد که نانو کامپوزیت Al2O3-SiO2-ZnO به روش سل-ژل همراه با همرسوبی ساخته شدند. نمونه سنتز شده به عنوان جاذب برای جذب متیل اورانژ استفاده شد.نتایج نشان داد که نمونه %70 ZnO برای جذب رنگ با غلظت ppm 20 در مدت 20 دقیقه بیشترین مقدار جذب را داشته است. سینتیک جذب از واکنش شبه مرتبه دوم بوده، ایزوترم جذب نیز از معادله مدل لانگمویرپیروی کرده است.
کلمات کلیدی : کامپوزیت اکسید روی-آلومینا- سیلیس, سل- ژل, همرسوبی, جاذب
تاریخ دفاع : 1397/11/10
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Influence of Urea on synthesise of Al2O3-Sio2-ZnO nanocomposites andinvestigation of adsorptional property
Abstract : The purpose of this study was to evaluate the formation of Aluminozincsilicate obtained by the sol-gel via co-precipitation method, we presented the synthesis of hydrozincite particles and upon heating at these particles convert to nanoparticles of zinc oxide. Characterize the nanostructure, morphology and texture of the synthesized composite powder, and use them as dye adsorbent in textile industries. The structure and composite were investigated using various techniques, including X-ray diffraction (XRD), Brunauer-Emmett-Teller (BET), Fourier transform infrared spectroscopy analysis (FTIR), Field Emission Scanning Electron microscopy (FESEM), Energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS), Ultraviolet–visible spectroscopy (UVs), also, the catalytic activity of the obtained ZnO nanoparticles is evaluated. BET measurements can be related with the size of A15S15Z70 compounds, the specific surface area of 55 m2 g−1 was measured, as inspected with FE-SEM. The FE-SEM inspection show any formation of Nano particles of ZnO particles by increasing Zinc nitrate weight percentage which is result in reduction of medial compounds of Alumina and silica. The A15S15Z70 composite exhibited high and fast adsorption kinetic for adsorb of MO from aqueous solution. The adsorption kinetic and isotherm data could be well interpreted by the Pseudo-secondorder rate equation and Langmuir adsorption isotherm, respectively.
Keywords : ZnO-Al2O3-SiO2, Composite, Sol-Gel, co-precipitation, adsorbent.
Download Abstract File