اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39105129
نام و نام خانوادگی : امين كياني مقدم
عنوان پایان نامه : بررسي تاثير پارامترهاي نورد سرد دو قفسه اي بر تختي ورق با استفاده از روش هاي داده کاوي و اجزاء محدود
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمدرضا نيرومند
استاد مشاور :
چکیده : تختي به عنوان يک ويژگي‏ براي ارزيابي هندسي محصولات نواري در فرآيند نورد معرفي مي‏شود. جهت دستيابي به تختي مناسب، لازم است فاکتورهايي که آن را تحت تأثير قرار مي‏دهند، شناسايي شوند. به همين منظور، يک مدل پيش‏بين که بتواند شرايط عملياتي مختلف فرآيند نورد با مشخصات مختلف محصولات را در نظر بگيرد و به بازخورد اثربخشي تختي بپردازد، ايجاد مي‏شود. در اين تحقيق از روش داده کاوي براي پيش بيني تأثير پارامترها بر تختي ورق در فرآيند نورد سرد استفاده مي‏شود. مطالعه انجام شده بر روي حدود 600 کلاف از خط نورد دو قفسه‏اي شرکت فولاد مبارکه اصفهان انجام شده است. در ابتدا، متغيرهاي تأثيرگذار بر تختي از ميان متغيرهاي فرآيند نورد انتخاب مي‏شوند. بدين منظور تکنيک‏هاي آناليز واريانس و تحليل همبستگي بکار گرفته مي‏شوند. سپس با استفاده از روش‏هاي داده‏کاوي از جمله خوشه بندي و طبقه بندي مانند درخت تصميم به تهيه يک مدل کلي براي پيش بيني تختي پرداخته مي‏شود. پس از آن تعدادي از پارامترهاي موثر در فرآيند نورد با استفاده از يک مدل سه بعدي الاستيک-پلاستيک در نرم افزار آباکوس شبيه سازي مي‏شوند. نتايج نشان مي‏دهد متغيرهايي که بيشترين تاثيرگذاري بر تختي را دارند، براساس اولويت تأثيرگذاري شامل: بندينگ قفسه دو، نيروي نورد قفسه دو، درصد امولسيون (روغن) نورد و فاصله دهانه غلتکي قفسه دو هستند. مدل داده کاوي، توانايي خوبي در تفکيک خوشه‏هاي داراي بيشترين و کمترين کيفيت تختي را داشته و همچنين تأثيرگذاري مشخصه‏ها بر اين خوشه‏ها به خوبي نمايش داده شده‏ است. همچنين عدد تختي به دست آمده در شبيه سازي اجزاء محدود با اختلاف کمي برابر با تختي به دست آمده از خط نورد دو قفسه‏اي است. در نتيجه مي‏توان بيان نمود، روش توسعه يافته نه تنها در پيش بيني عملکرد رضايت بخشي داشته، بلکه پتانسيل خوبي براي بهبود درک فرآيند و کيفيت تختي نيز دارد.
کلمات کلیدی : نورد سرد, تختي, داده کاوي, اجزاء محدود, درخت تصميم
تاریخ دفاع : 1398/06/13
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Investigation of the effect of two stand cold rolling mill parameters on Sheet flatness using data mining and finite element methods
Abstract : Flatness is introduced as a feature for geometrical evaluation strip products in rolling mill process. In order to obtain suitable flatness, identifying factors which are affecting it is needed. Therefore, a predicting model is made which can consider different operational conditions of rolling mill process with various product features and provide affective feedbacks of flatness. In this study, data mining method is used for anticipating parameters effects on sheet flatness in cold rolling mill process. This study is conducted on about 600 coils of two stand rolling mill in Mobarakeh steel complex. First, effective variables on flatness are chosen among rolling mill process variables. In this order variance and correlation analysis techniques are employed. Then by using data mining methods such as clustering and classification like decision tree, a general model is provided for flatness anticipation. After that several effective parameters in rolling mill process are simulated utilizing a three-dimensional elastic-plastic model in Abaqus software. Results show that most effective variables on flatness are prioritized such as following order: second stand bending, second stand rolling force, rolling emulsion (oil), and second stand roller gap. Data mining model has a good ability in separating clusters having most and least flatness quality and also characteristic effects on this clusters are represented properly. Also, the flatness value obtained in finite element simulation is nearly equal to the one obtained in two stand rolling mill. Consequently, it can be described that developed method not only has satisfying performance in prediction, but has a good potential to improve process understanding and flatness quality.
Keywords : cold rolling, flatness, data mining, finite element, decision tree
Download Abstract File