اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39105145
نام و نام خانوادگی : سيدخسرو حسيني فالحي
عنوان پایان نامه : شبیه سازی جریان کمپرسور گازی گریز از مرکز به روش حل عددی
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-تبديل انرژي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : رضا باهوش كازروني
استاد مشاور :
چکیده : در این پژوهش، یک کمپرسور گریز از مرکز دو مرحله ای به منظور پیش بینی منحنی های مشخصه عملکردی آن با استفاده از داده ها و منحنی های شرکت سازنده به روش حل عددی مورد بررسی قرار می گیرد.برای این منظور ابتدا بوسیله دستگاه اندازه برداری ابعاد مدلی از ابر نقاط را بدست آوردیم. سپس در محیط نرم افزار CATIA هندسه مدل ترسیم گردید. برای تولید شبکه، از نرم افزار ICEM-CFD استفاده گردیده این مدل در نرم افزار CFX به صورت سه بعدی شبیه سازی گردید برای ایجاد فضای محاسباتی مناسب، به دلیل هندسه پیچیده و انحنادار کمپرسور، از شبکه بی سازمان و ترکیبی برای گسسته سازی ناحیه محاسباتی استفاده شده است. کل ناحیه محاسباتی شامل 918671 سلول بی سازمان تتراهدرال و پیرامید می باشد.روش حجم محدود به منظور شبیه سازی و حل عددی جریان تراکم پذیر، دائمی و سه بعدی درون مجراهای کمپرسور، انتخاب شده است. از مدل آشفتگی ωSST,K- که اثرات تراکم پذیری را در نظر می-گیرد برای تحلیل آشفتگی جریان سه بعدی استفاده شده است. سپس با استفاده از داده های تجربی کمپرسور، منحنی های مشخصه عملکردی شامل فشار خروجی، توان خروجی، هد پلی تروپیک و راندمان به صورت عددی استخراج، و با منحنی های عملکردی شرکت سازنده مقایسه شده اند.این مقایسه در دور نامی و زاویه صفر درجه پره راهنمای ورودی انجام شده است.همچنین پارامترهای فرایندی کمپرسور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می دهند که این منحنی ها، با اختلاف اندکی مطابقت خوبی با منحنی های شرکت سازنده دارند و همه شرایط فرایندی کمپرسور را تامین می کنند.جهت تعیین و بررسی پارامترهای فرایندی از روابطی بر اساس دبی و هد از منحنی مشخصه کمپرسور و مقایسه آنها با منحنی استاندار کمپرسور انجمن نفت آمریکا استفاده می شود.
کلمات کلیدی : کمپرسور گریز از مرکز, پیش بینی منحنی عملکرد, تحلیل سه بعدی, شبیه سازی عددی
تاریخ دفاع : 1396/06/29
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : compressor with data and curves manufacturer with numerical solution was investigated
Abstract : In this research, A two stage centrifugal gas compressor in order to predictive performance curves of compressor with data and curves manufacturer with numerical solution was investigated. For this purpose achieved a model of cloud points by Coordinate measuring machine. Model geometry was drawn in CATIA software. For mesh generation, ICEM-CFD was used. This model is simulated in 3D with CFX software. To create appropriate numerical domain, due to the complex geometry of flow passages, unstructured and hybrid computational fluid dynamics software and numerical domain is discretized by unstructured tetrahedral and pyramid grid. The total area of computational grid is 918671 cells. In this study, the finite volume method is selected for simulation and numerical simulation of 3-D steady compressible flow in centrifugal compressor. The SST, K-ω turbulence model considerds compressibility is employed to analyze the 3-D flow. by using the experimental data of the compressor, performance curves include outlet pressure, output power, poly tropic head and efficiency obtain as numerically and compared with the manufacturer’s curves. This comparison is done in the rated speed with zero angle guide vane of the compressor. Also, process parameters have been studies. The results of simulations showed these curves have conformity with slightly difference from the manufacturer’s curves and provided all process conditions of the compressor.To determine and investigate process parameters based on flow and head from compressor’s performance curves and compare those with using the American petroleum institute compressor performance curves.
Keywords : centrifugal compressor, predictive performance curve, numerical solution, 3D simulation
Download Abstract File