اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39105182
نام و نام خانوادگی : صابر سهرابي
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر پودرهای اکسید آلمینیوم، سیلیسیم کارباید و تیتانیوم کارباید بر ماشینکاری تخلیه الکتریکی ماده مرکب آلومینیم 356 تقویت شده با ذرات سیلیکون کارباید
رشته تحصیلی : مکانيک ساخت و توليد
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : سعيد دانشمند خوراسگاني
استاد مشاور :
چکیده : ماشینکاری تخلیه الکتریکی یکی از روش های تولید مخصوص است که کاربرد وسیعی یافته است.در این روش براده برداری هیچگونه تماسی بین قطعه کار و الکترود برقرار نمی شودو در نتیجه نیروی فیزیکی نخواهیم داشت.آهنگ جدا شدن فلز یا براده برداری به رسانایی الکتریکی قطعه کار بستگی دارد نه سختی آن.و روش براده برداری وابسطه به نیروی مکانیکی نیست وماهیت الکتریکی حرارتی دارد . درماشینکاری تخلیه الکتریکی می توان اشکال پیچیده و مواد خیلی سخت از جمله مواد مرکب را ماشین کاری نمود به همین ترتیب این نوع ماشین کاری یکی از روش های پرکاربرد در صنعت هواپیما سازی کشتی سازی و نظامی می باشد. ماده ی مرکب زمینه آلومینیوم 356 تقویت شده با سیلیسیم کارباید از جمله مواد مرکب پرکاربرد است که مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق تأثیر پارامترهاي ورودي ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی بر پارامترهاي خروجی قطعه کار ماده مرکب آلومینیوم 356 تقویت‌شده با سیلیسیم کارباید در حالت پودرهای اکسید آلومینیوم، سیلیسیم کارباید و تیتانیوم کارباید ترکیب شده در دی الکتریک با غلظت۳ گرم بر لیتر با رویکرد طراحی آزمایش‌های تاگوچی موردبررسی قرارگرفته است. پارامترهاي ورودي شامل ولتاژ، شدت‌جریان، زمان روشنی پالس و زمان خاموشی و پارامترهاي خروجی شامل نرخ براده برداري، صافی سطح و نرخ سایش ابزار می‌باشد. بررسی‌ها نشان داد که استفاده از پودر اکسید آلومینیوم به میزان ۳ گرم بر لیتر در دی‌الکتریک موجب افزایش نرخ براده برداري، کاهش نرخ سایش ابزار و صافی سطح قطعه می‌شود. همچنین شدت‌جریان بیشترین تأثیر را بر نرخ براده برداري و صافی سطح قطعه داشته و پارامتر بسیار تأثیرگذار در نرخ سایش ابزار، زمان روشنی پالس می‌باشد. نتایج نشان می دهد روش ترکیب پودر در دی الکتریک تاثیر به سزایی در براده برداری و زبری سطح ماشین کاری دارد به نحوی که با افزودن پودر به دی الکتریک اندازه جرقه ها کوچکتر شده نرخ براده برداری بهبود می یابد. -در حالت استفاده از پودر اکسید آلومینیوم ترکیب شده در دی‌الکتریک، به دلیل افزایش گپ، براده‌ ها به‌راحتی خارج‌شده که این موضوع نقش بسیار مؤثری در افزایش نرخ براده برداری دارد. همچنین افزودن پودر سیلیسیم کارباید در دی‌الکتریک اندازه فاصله گپ را افزایش می‌دهد و این دوعامل افزایش نرخ براده برداری را شامل می‌شوند. -افزودن پودر تیتانیوم کارباید در سیال دی‌الکتریک باعث ریزتر شدن جرقه‌ها و عمق نفوذ کمتر می‌شود که عامل اصلی بهبود صافی سطح می‌باشند. -نتایج نشان می‌دهد که افزودن پودر اکسید آلومینیوم به میزان 3 گرم در هر لیتر از سیال دی‌الکتریک، می‌تواند نرخ سایش الکترود را نسبت به دو حالت دیگر بیشتر کاهش دهد.همچنین این روش سبب جلوگیری از ذوب مجدد براده هاشده و سایش ابزار و زبری سطح را کاهش می دهد.
کلمات کلیدی : ماشین‌کاری تخلیه الکتریکی- ماده مرکب آلومینیوم 356- طراحی آزمایشات تاگوچی- آنالیز واریانس- تحلیل سیگنال به نویز- پودر اکسید آلومینیوم- پودر سیلیسیم کارباید- پودر تیتانیوم کارباید
تاریخ دفاع : 1398/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Investigation of Al2O3, Silicon carbide and Titanium carbide powders on electrical discharge machining of A356/SiC metal matrix composite
Abstract : Electric discharge machine is a non-traditional method of cutting, the method of cutting is not mechanical and does not have a thermal nature. In the electric discharge machine, it can be machined into complex shapes and very hard materials, including composites. Similarly, this type of machining is one of the most widely used methods in the shipbuilding and military aircraft industry. Composite material The 356 aluminum alloy reinforced with silicon carbide is one of the most widely used composite materials that has been considered In this research, the effect of the input parameters of the electric discharge machining on the output parameters of the composite material of 356 aluminum alloy reinforced with SiC in three modes of machining in the presences of Al2O3 powder, SiC powder and TiC powder mixed in dielectric, with 3 g Aluminum oxide powder per liter has been investigated with the Taguchi experiments design approach. Input parameters include voltage, pulse intensity, pulse time and off time, and output parameters including cutting rate, surface fineness and wear rate of tools. Investigations showed that the use of aluminum oxide powder of 3 grams per liter in dielectric eliminates cutting rates, reduces the wear and tear of the tool and smooths the surface of the unit. It also has the greatest impact on the cutting rate and surface fineness, and the very important parameter in tool wear rate is pulse time. Studies show that the cutting rate, tool corrosion, has a direct proportional increase in drainage energy. The effects of tool rotation and the addition of powder to dielectric in this study have been investigated. The findings show that this method has a significant effect on the surface roughness and machining of the machineries so that, during the procedure, the cuttings are removed from the chat area and the number of normal pulses is increased and by adding the powder to the dielectric the size of the spark Reduced recovery rates. It also prevents mildew and reduces tool wear and surface roughness
Keywords : Electrical Discharge Machining – Al356 – Taguchi Method – ANOVA – Signal to Noise –Al2O3 powder – SiC powder – TiC powder
Download Abstract File