اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39105190
نام و نام خانوادگی : احسان رييسي واناني
عنوان پایان نامه : مدلسازی فراینذ انفجار و تشکیل جت در خرج گود و نفوذ آن در سنگ
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : احسان زماني
استاد مشاور :
چکیده : چکیده استوانه¬ای از ماده منفجره با حفره تو خالی در یک طرف و یک چاشنی در طرف دیگر خرج گود نامیده می¬شود. حفره¬ی موجود در استوانه¬ی ماده منفجره را می¬توان با یک لایه¬ی نازک فلزی، شیشه¬ای یا سرامیکی پوشاند. سرجنگی خرج گود سال¬هاست که کاربرد فراوانی در صنایع نظامی و غیر نظامی دارد. نفوذگرهای چاه نفت خرج گودهایی با ابعاد کوچک هستند که در صنعت حفاری چاه¬های نفت مورد استفاده قرار می¬گیرند. این نفوذگرها با ایجاد حفره در جداره فلزی و صخره¬های پیرامون، دستیابی به مخازن نفت و گاز اطراف چاه را فراهم می¬کنند. در استاندارد (ASTM) کارایی نفوذگرها با عمق نفوذ مورد سنجش قرار می¬گیرد و همچنین طبق استاندارد شرکت ملی نفت امریکا، از اهداف بتنی می¬توان برای شبیه¬سازی رفتار صخره¬های زیرزمینی استفاده کرد. در مطالعه حاضر از شبیه¬سازی عددی برای بررسی پدیده¬ی شکل گیری جت و نفوذ آن در سنگ، استفاده شد. نفوذگرهای چاه نفت معمولا در اعماق زمین مورد استفاده قرار می¬گیرند. صخره¬های زیر زمینی در چنین شرایطی خواص متفاوتی نسبت به حالت معمول و در سطح زمین دارند. به همین دلیل اثر فشار هیدروستاتیک بر استحکام هدف سنگی در این تحقیق بررسی شد. برای شبیه¬سازی فرایند شکل گیری جت حاصل از خرج گود و پدیده نفوذ به ترتیب از روش حل اویلرین چند ماده¬ای و لاگرانژین استفاده شد. برای اینکه جت قادر به نفوذ در هدف لاگرانژی باشد و همچنین برای جلوگیری از تغییر شکل زیاد المان¬های لاگرانژی، معیار مرگ المان برای پدیده نفوذ انتخاب شد. مقایسه نتایج حاصل از شبیه¬سازی عددی با نتایج مقاله مرجع و روابط تحلیلی موجود ، صحت مدل¬ها و پارامترهای انتخابی برای مساله را نشان می¬دهد. در ادامه ضخامت پوسته، هندسه و نوع ماده منفجره و هندسه آستری به عنوان پارامترهای موثر بر کارایی نفوذگر و اثر جنس آستری بر زمان گسست جت بررسی شد. نتایج بدست آمده نشان می¬دهد؛ ماده منفجره و آستری بیشترین سهم را در کارایی نفوذگر به خود اختصاص می¬دهند. همچنین با ارائه هندسه¬ای برای خرج انفجاری به دلیل همگن¬تر شدن توزیع سرعت در جت، افزایش چشم¬گیری در کارایی نفوذگر مشاهده شد.
کلمات کلیدی : کلمات کلیدی: نفوذگر چاه نفت, خرج گود, سنگ, نفوذ
تاریخ دفاع : 1398/06/21
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Numerical modeling of detonation and jet formation in shaped charge and its penetration into rock.
Abstract : Numerical modeling of detonation and jet formation in shaped charge and its penetration into rock.
Keywords : shape charge, penetration, rock
Download Abstract File