اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39105235
نام و نام خانوادگی : محمد قاسمي علي ابادي
عنوان پایان نامه : ارزیابی کارایی زیربخش های صنعت استان اصفهان به روش deaوتعیین سهم عوامل موثربرآن ازطریق روش اقتصاد سنجی
رشته تحصیلی : مهندسي صنايع - مهندسي صنايع
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : بيژن خيام باشي
استاد مشاور :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1397/11/09
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File