اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39105344
نام و نام خانوادگی : محمد اماني بني
عنوان پایان نامه : تحلیل وشناخت عوامل موثر در افزایش طول عمر سگمنتهای مندرل کلاف پیچ نورد به کمک شبیه سازی و آزمایشات تجربی
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-طراحي كاربردي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : نصرت اله صلح جويي
استاد مشاور :
چکیده : چکیده در واحد نورد فولاد سبا که ناحیه ای از شرکت فولاد مبارکه محسوب می شود ورقهای تولیدی در انتهای نورد با پیچیدن به دورتجهیزی به نام مندرل به صورت کلاف در آمده که گیرش وجدایش کلاف از مندرل با باز وبسته شدن قطعه ای به نام سگمنت ،که به صورت 4 نیم دایره و 4 تکه روی شافت اصلی مندرل نصب شده انجام می شود. با توجه به اینکه در جهت کاهش ترکهای به وجود آمده برروی سگمنت های مندرل تا کنون راه کارهای مناسبی ارائه نشده واغلب راه کارها در قالب تعمیرات صورت می گیرد که آن هم جوابگو نیست دراین پژوهش در خصوص روش های افزایش طول عمر سگمنت ها با مشخص کردن پارامترهای موثر بر ترک در جهت کاهش ترک های راه کارهایی را ارائه نموده ایم ، جهت انجام این کار ابتدا مندرل وسگمنت های نصب شده برروی آن با شرایط واقعی عملکردی در نرم افزار آباکوس شبیه سازی کردیک که با تغییر پارامترهای موجود از قبیل سرعت ،دما، جنس توانستیم مدلی تحلیلی ارائه دادیم که هم باعث خنک کاری مناسب مندل و سگمنت ها شده و همچنین باعث افزایش طول عمر سگمنت شد
کلمات کلیدی : ترک,سگمنت مندرل,خستگی
تاریخ دفاع : 1397/11/04
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Analysis&Identification of Effective Factors Influencing the life Extention of the Rolled Coil Winding Mandrel Segments via simulation &Experimental Method.
Abstract : In the Saba steel rolling mill, which is a part of the Mobarakeh Steel Company, the sheets produced at the end of the rolling are wrapped in a divergent shape called Mandelle, which straddles the coil of Mendel with the opening and ending of a segment called Segment, which The face 4 is semicircular and 4 pieces are mounted on the original Munderle main shaft. Considering that there are no proper solutions to minimize the cracks occurring on Menger's segments, most of the time, the solutions are in the form of repairs that are not responsive. In this study, methods for increasing the segment lifetime by specifying We have provided some parameters that are effective on cracking in order to reduce the cracks. To do this, firstly, the modules installed on it are simulated with actual operating conditions in Abakus software, which can be modified by changing the parameters such as speed, temperature, We were able to provide an analytical model that also made Mendel and Segment suitable for cooling And also increases the longevity of segments
Keywords : Crack,mandrel segment,fatique
Download Abstract File