اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39105383
نام و نام خانوادگی : رضا كاركوب
عنوان پایان نامه : امکان سنجی بهبود عملکرد حرارتی محفظه خنک کننده دوربین تصویر برداری شرکت فولاد اکسین با استفاده از نانوسیال
رشته تحصیلی : مهندسي مكانيك-تبديل انرژي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : اشكان غفوري
استاد مشاور :
چکیده : امروزه به دلیل استفاده از ابزارها و اجزای ریز مقیاس در صنایعی مانند صنایع الکترونیک، صنایع هوایی، صنایع پزشکی و آزمایشگاهی نیازمند ایجاد و به‌کارگیری روش‌های جدید و پر بازده در بحث انتقال حرارت در این ابزارها است. این ابزارها به ‌دلیل ابعاد هندسی وموقعیت های بکارگیری، و بسته به نوع کاربرد، قابلیت انتقال شار حرارت ایجاد شده، با روش‌های مرسوم را ندارند به همین منظور با بکارگیری روشهای جدید با بازده حرارتی بالا می تواند موجب بهبود بهره¬وری استفاده از ابزار و تجهیزات صنعتی گردد. روش‌های جدید می‌تواند شامل استفاده از پودر افزودنی نانوذرات در سیال خنک کننده باشد. در پژوهش حاضر جريان و انتقال حرارت نانوسیال اکسید آلومینیوم ¬¬، نانوسیال نقره¬ و نانوسیال مس باکسرحجمی¬های مختلف نانوذرات در محفظه¬ی خنک کننده اطراف لنز دوربین تصویربرداری فرآیندنورد که در شرکت فولاد اکسین خوزستان می باشد به صورت سه بعدی برای نخستین بار شبیه سازی می¬شود. در این رساله در ابتدا روش‌های افزایش انتقال حرارت به طور مختصر بحث و بررسی می‌شود. در ادامه معرفی کارهای انجام شده توسط محققین در این زمینه، به معرفی و بررسی عددی روش‌هایی که باعث افزایش عملکرد انتقال حرارت در این محفظه ی خنک کننده خاص می‌شود، پرداخته شده است.همچنین در این رساله در بخش‌هایی مجزا، به بررسی عددی تأثیر وجود پودر نانو ذرات به طور مفصل پرداخته می‌شود. در بررسی عددی کلیه مطالعات فوق از بسته نرم افزاری حجم محدود فلوئنت استفاده شده است. شبیه‌سازی‌های فوق شامل شبیه‌سازی جریان سه بعدی مغشوش بوده، اثر کسر حجمی 0تا 4 درصد و رینولدز جریان روی ضریب اصطکاک ، ناسلت متوسط ، بهبود عملکرد حراراتی (PEC) ، عدد رینولدز جریان بر ضریب اصطکاک ، عدد رینولدز جریان بر ضریب اصطکاک نرمال شده، عدد رینولدز جریان بر ناسلت متوسط اطراف لنز محفظه خنک کننده ، عدد رینولدز جریان بر ناسلت نرمال شده اطراف لنز محفظه خنک کننده بوده و همچنین کانتور های دما و مقایسه حالت های مختلف آن انجام شدهاست. در نهایت نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد باا افزایش کسر حجمی های مختلف و افزایش عدد رینولدز جریان سبب بهبود عملکرد حرارتی محفظ سه بعدی می گردد.
کلمات کلیدی : کلمات کلیدی: محفظه خنک کننده ,عددناسلت ,رینولدز جریان , انتقال حرارت جابجایی, نانوسیال , مطالعه عددی
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Feasibility of Enhancing the Thermal Performance of the Cooling Chamber of Imaging Camera in Oxin Steel Company Using Nanofluid
Abstract : Today, due to the use of small-scale tools and components in industries such as the electronics industry, the aerospace industry, medical and laboratory industries, it is necessary to create and apply new methods with High efficiency for the heat transfer in these devices. Due to the geometric dimensions and application situations and due to the application, these devices do not have the ability to transmit heat flux with conventional methods. New methods can include the use of additive powder of nanoparticles in the cooling fluid. In the present study, the flow and heat transfer of nanofluid of aluminum oxide, silver nanofluid and copper nanofluid with different volume fraction of nanoparticles in a cooling chamber around the camera lens of the rolling process, Which is simulated for the first time in 3D at Oksin Steel of khouzestan company. In this paper, the methods of increasing heat transfer are discussed briefly. In the following, the introduction of the works done by the researchers in this field and the introduction and numerical review of methods that increase the heat transfer performance in this particular cooling chamber are discussed and as well as separate sections, a numerical investigation of the effect of nanoparticles has been studied in detail. In the numerical study of the above studies a limited volume software package of fluent has been used. This study involves the simulation of turbulent flow in three-dimensional, The effect of the volume fraction of 0 to 4% and the Reynolds flow on the friction coefficient, the average Nusselt, the improvement of thermal performance (PEC) of other cases have been investigated.
Keywords : Cooling chamber, Nusselt number, Reynolds Number, Convection heat transfer, Nanofluid, Numerical study.
Download Abstract File