اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39105396
نام و نام خانوادگی : مهرزاد محمدي پور
عنوان پایان نامه : مدل‌سازی اجزای محدود ستون‌های تقویت‌ شده با ورق FRP به روش دورپیچ تحت اثر نیروی محوری و لنگر خمشی
رشته تحصیلی : مهندسي عمران سازه
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمد رئيسي
استاد مشاور :
چکیده : محصور كردن بتن يكي از روش‌هاي مؤثر در تقويت كردن ستون‌هاي بتن‌آرمه است که باعث افزايش مقاومت فشاري، شکل‌پذیری و تغيير در منحني تنش-كرنش بتن مي‌شود. به دلیل این‌که منحنی تنش-کرنش بتن تقویت‌شده با FRP با منحنی تنش-کرنش بتن معمولی متفاوت است، لذا نمی‌توان از منحنی اندرکنش نیروی محوری و لنگر خمشی بتن معمولی برای طراحی ستون‌های بتن‌آرمه تقویت‌شده با ورق FRP استفاده نمود. در این تحقیق تلاش گردید تا با مدل‌سازی رفتار صحیح بتن و ورق FRP در نرم‌افزار OPENSEES، منحنی M-P برای ستون‌های بتن‌آرمه با مقطع مستطیلی محصورشده با ورق FRP رسم شود. نتایج تحقیق نشان داد که منحنی‌های‌ M-P به‌دست‌آمده تطابق بسیار خوبی با منحنی‌های M-P به‌دست‌آمده از مطالعات آزمایشگاهی سایر محققین دارد.
کلمات کلیدی : ظرفیت فشاری, FRP, شکل پذیری, مقاوم سازی, ستونهای بتنی, مدلسازی اجزای محدود
تاریخ دفاع : 1397/06/20
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Axial and Bending Capacity of RC Columns Confined with FRP Sheet
Abstract : Confining concrete is one of the effective methods to strengthen reinforced concrete (RC) columns which enhances compressive strength and ductility of ocncrete. Moreover, it changes concrete stress-strain curve. Since stress–strain curve of concrete strengthened with FRP is different from that of normal concrete, interaction curves for axial force and bending moment (M-P) of normal concrete cannot be used as designing RC columns strengthened with FRP sheet. This research aimed to model correct behavior of concrete and FRP sheets in OPENSEES software to determine axial and bending capacity of RC columns confined with FRP sheet for rectangular sections. The results of this study showed that the M-P curves achieved a very good agreement with the M-P curves obtained from laboratory studies by other researchers.
Keywords : Compressive strength, FRP, Ductility, Reinforcement, Concrete columns, Finite element modeling
Download Abstract File