اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39105449
نام و نام خانوادگی : مهرداد كاوه
عنوان پایان نامه : تحلیل و تأثیر احداث تونل متروی اصفهان بر روی نشست زمین با توجه به نوسانات تراز آب زیرزمینی منطقه
رشته تحصیلی : مهندسي عمران مكانيك خاك وپي
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : غلامرضا شمس قهفرخي
استاد مشاور : ميثم بيات
چکیده : حفاري هاي تونل هاي زير سطحي با عمق كم در مناطق متراكم شهري مي توانند باعث حركت زمين شوند كه اين امر به صورت نشست سطحي زمين نمايان مي شود. از آنجا كه احداث تونل ها در مناطق شهري با تراكم جمعيتي زياد باعث ايجاد نشست در ساختمان ها و زيرساخت هاي شهري مي شوند، لذا تعيين ميزان دقيق نشست ناشي از حفاري تونل ها ضروري مي باشد. عوامل مختلفي از قبيل عمق، فشار تزريق، سست شدن توده خاك و خصوصيات مهندسي پوشش اوليه و ثانويه ي اطراف تونل بر ميزان نشست ناشي از حفاري تونل تاثير گذار هستند. هدف اصلي در اين پژوهش بررسي همزمان تاثيرات فشار اوليه ي حفاري و تغييرات تراز آب زيرزميني مي باشد. براي اين منظور از نرم افزار هاي المان محدود پلكسيس دو بعدي و سه بعدي بهره گرفته شده است. نتايج حاصل از مطالعات گواه تاثير غيرقابل چشم پوشي تغييرات تراز آب زيرزميني بر نشست سطحي زمين مي باشد؛ در مواردي كه تراز آب زيرزميني بالاتر از تراز تونل قرار مي گيرد، به فشارهاي حفاري اوليه ي به نسبت بيشتري نسبت به مواردي كه تراز آب زيرزميني در ترازي پايينتر از تراز تونل قرار دارد، نياز است
کلمات کلیدی : تحليل عددي, روش اجزاي محدود, فشار حفاري, نشست سطحي, تغييرات تراز آب زيرزميني
تاریخ دفاع : 1397/11/02
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title : Analysis and effect of Isfahan metro tunnel construction on ground subsidence according to underground water level fluctuations in the area.
Abstract : Tunneling in dense urban areas can cause ground movement, which appears as a surface srttlement. Since the construction of tunnels in urban areas with high population densities causes the formation of urban buildings and infrastructure, it is necessary to determine the exact size of the settlement due to the tunneling. Various factors such as depth, injection pressure, soil fracture, and engineering characteristics of the primary and secondary lining of the tunnel have an impact on the amount of settling caused by the tunnel excavation. The main objective of this research is to simultaneously investigate the effects of primary drilling pressure and groundwater level changes in the soil strata. For this purpose, twodimensional and three-dimensional Plaxis finite element software is used. The results of this study have shown that the effects of groundwater level changes on the surface settlement are unavoidable; in cases where the groundwater level is above the tunnel level, the initial drilling pressures are needed more than those where the groundwater level is located at a level below the tunnel floor.
Keywords : Earth prssure balance, Finite element method, Ground settlement, Groundwater level changes, Numerical analysis.
Download Abstract File