اطلاعات پایان نامه
شماره شناسایی : 39105543
نام و نام خانوادگی : منصور شريفي مباركه
عنوان پایان نامه : بهبود نرخ شناسایی تعیین هویت چهره با استفاده از تبدیل موجک و توصیف گر SURF
رشته تحصیلی : مهندسي كامپيوتر-معماري سيستمهاي كامپيوتري
مقطع تحصیلی : كارشناسي ارشد
استاد راهنما : فرهاد نوابي فر
استاد مشاور : سعيد نصري
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : 1398/06/27
دانلود فایل چکیده

About Proposal
Title :
Abstract :
Keywords :
Download Abstract File